گزارش فنی شماره 1 : نتایج آزمایشات کود شیمیایی در ایران

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: تهران
شهر موضوع گزارش: تهران
Document ID: R-1103246
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 236
Pages: 60
Publish Year: 1340

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Keywords:

پنبه , توتون , چغندرقند , کود , موسسه تحقیقات خاک و آب