گزارش فنی شماره2: نتایج آزمایشات کودشیمیایی در ایران ، محصولات زمستانی سال ‮‭41‬ _ ‮‭1340‬

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: تهران
شهر موضوع گزارش: تهران
Document ID: R-1103247
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 200
Pages: 72
Publish Year: 1341

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Keywords:

جو , غلات , کود , گندم , موسسه تحقیقات خاک و آب