گزارش فنی شماره3

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: تهران
شهر موضوع گزارش: تهران
Document ID: R-1103248
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 188
Pages: 68
Publish Year: 1342

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Keywords:

برنج , کود , موسسه تحقیقات خاک و آب