ارزیابی منابع و قابلیت اراضی استان کردستان: (بیجار سنندج مریوان)

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: تهران
شهر موضوع گزارش: تهران
Document ID: R-1103282
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 359
Pages: 75
Publish Year: 1358

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research: