کتاب «مشروح مذاکرات شورای نگهبان سال 1393، بخش اول ( فروردین تا شهریور)»

Document ID: R-1103734
Publish: 21 May 2020
Publish Year:
Page: 18
Language: Persian
دسته بندی علمی: حقوق
View: 1,150

نسخه کامل Book منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Book:

Abstract:

مجموعه حاضر با عنوان «مشروح مذاکرات شورای نگهبان سال 1393، بخش اول ( فروردین تا شهریور)» با هدف توجه محافل قضایی و دانشگاهی به متن مذاکرات اعضای شورای نگهبان تدوین و منتشر شده است. مقام معظم رهبری در دیدارهایی که در سال های اخیر با اعضای محترم شورای نگهبان داشته اند، بارها بر اهمیت نظرات فقهی و حقوقی شورای نگهبان و مشروح مذاکرات و ضرورت انتشار آنها تاکید نموده اند. در همین راستا از سال 1393 کار آماده سازی متن مذاکرات اعضای شورای نگهبان در جلسات شورا برای انتشار عمومی، به عنوان یکی از اولویت های کاری پژوهشکده شورای نگهبان بازتعریف شد. کتاب حاضر، دومین ثمره ی این فعالیت علمی است که مجموعه ی کامل مشروح مذاکرات اعضای شورای نگهبان در نیمه ی نخست سال 1393را در برمی گیرد.