کتاب «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسیری شورای نگهبان»

Document ID: R-1103735
Publish: 21 May 2020
Publish Year: 1397
Page: 26
Language: Persian
دسته بندی علمی: حقوق
View: 991

نسخه کامل Book منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Book:

Abstract:

انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان کتاب «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسیری شورای نگهبان» را منتشر کرد. در این کتاب کلیه ی نظرات تفسیری از اصول قانون اساسی را در مجموعه ی حاضر جمع آوری کرده است. ویژگی های مجموعه ی حاضر: 1. ذکر همه ی نظرات تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول قانون اساسی در مجموعه ای واحد. 2. در هنگام درج نظرات شورای نگهبان در این مجموعه، تطبیق متون نظرات با اسناد مکتوب موجود وجهه ی همت قرار گرفته است تا اثری با بیشترین دقت و اتقان ممکن در اختیار مخاطبان قرار گیرد. 3. در مجموعه ی حاضر، نکاتی از جمله سوابق موضوع که می تواند به فهم بیشتر موضوع کمک کند در پانوشت بیان شده است. این مجموعه در دو بخش سازمان دهی شده است: بخش اول، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بخش دوم، نظریه های تفسیری شورای نگهبان از اصول قانون اساسی.