کتاب «مجموعه قوانین و مقررات انتخابات »

Document ID: R-1103739
Publish: 22 May 2020
Publish Year: 1398
Page: 26
Language: Persian
دسته بندی علمی: حقوق
View: 597

نسخه کامل Book منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Book:

Abstract:

کتاب «مجموعه قوانین و مقررات انتخابات» مشتمل بر اصول قانون اساسی ، نظرات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان، سیاست های کلی نظام، قوانین و مقررات، آرای هییت عمومی دیوان عدالت اداری منتشر شده است. اهمیت «انتخابات» ازآنجاست که می توان گفت این ابزار، امروزه از اساسی ترین راه های مشارکت ملت در تعیین سرنوشت جامعه ی خودشان محسوب می شود. ازاین رو، آگاهی صحیح دست اندرکاران انتخابات، نامزدهای انتخاباتی و مردم، به عنوان صاحبان رای، از ضوابط و احکام حاکم بر این امر و دسترسی آن ها به این قواعد ضروری قلمداد می شود. پژوهشکده ی شورای نگهبان با همین هدف و نیز با توجه به نقش خطیر و برجسته ی نهاد شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات، کلیه ی احکام و ضوابط قانونی مربوط به انتخابات را در مجموعه ی حاضر جمع آوری کرده است تا این مهم به نحو مناسبی دست یافتنی باشد؛ لذا در این مجموعه سعی شده است که با نگاهی دقیق به فرایند قانون گذاری و مقررات گذاری درخصوص انتخابات، احکام مذکور به صورت کامل و جامع به مخاطبان ارایه شود.