مطالعه مقایسه ای سقف آماج دک و تعدادی از مصالح پرکننده سقف (وافل، کوبیاکس، یوبوت و دال بتنی) در گستره ی ستون گذاری

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,242

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICRSIE05_138

تاریخ نمایه سازی: 1 آبان 1399

Abstract:

امروزه با پیشرفت صنعت ساختمان سازی تلاش برای به کار بردن مصالح جدید با مقاومت بیشتر و کیفیت بالاتر دو چندان شدهاست و استفاده از مصالح مقرون به صرفه تر بیشتر احساس می شود. مقاله پیش رو به مقایسه ای کلی پیرامون کارکرد، کیفیتو هزینه های این مصالح پرداخته است. تحلیل تفاوت ها و شباهت ها می تواند ویژگی های خاص و عام سقف سبک آماج دکو سایر مصاح پر کننده ی سقف شامل وافل، کوبیاکس و دال بتنی را مشخص سازد. این پژوهش برآنست تا چگونگی و چرایی،تفاوت ها و شباهت های پدید آمده در گستره ی ستون گذاری را مورد تحلیل قرار دهد. روش مطالعه پیرامون این موضوعمقایسه ای بوده است. این روش، چگونگی و چرایی شباهت و تفاوت سقف سبک آماج دک، سقف دال بتنی، کوبیاکس، یوبوتو وافل در گستره ی ستون گذاریرا بررسی می نماید. همه ی انواع مصالح معرفی شده و مورد مقایسه قرار داده شده است.مطالعه ی مقایسه ای انجام شده بین این مصالح تنها مقایسه ایست بین عملکرد مصالح یاد شده و جایگاه استفاده از آنها.همچنین داده های مورد بررسی به روش کتابخانه ای مورد مطالعه قرار گرفته و با توجه به داده های کتابخانه ای و بررسی روشهای اجرایی به مقایسه ی این موارد پرداخته شده است.

Keywords:

Authors

مهشیدالسادات میرسیفی نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه غیرانتفاعی سپهر اصفهان

نیما ولی بیگ

استادیار دانشگاه هنر اصفهان