بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوآوری در شرکت های دانش بنیان (مطالعه موردی: شرکت های دانش بنیان شهر کرمان)

Publish Year:

1399

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

241

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AMSCONF06_366

تاریخ نمایه سازی: 29 آبان 1399

Abstract:

در چند سال گذشته به دلیل فشارهای اجتماعی، فرهنگی و رقابتی میزان علاقه سازمان ها به کارآفرینی سازمانی افزایشیافته است. یکی از ارزانترین ابزارها برای رشد و توسعه کسب و کار، کارآفرینی است که احتمالاً بهترین نتیجه و بیشترینکارآیی را دارد. منابع انسانی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر موفقیت یا شکست یک سیستم اجتماعی است. این منابع انسانیهستند که ضامن بقاء عامل تاثیرگذار و رمز موفقیت یک سیستم هستند، عامل منابع انسانی می تواند منابع فیزیکی و مادی رابه هدر داده و اتلاف کند، سازمانی باسرمایه اجتماعی نیرومند، قادر به دسترسی سریع بازمان بندی مناسب به مجموعه متنوعیازاطلاعات به منظورخلق نوروری است. این سرمایه نوعی دارایی ناملموس برای سازمان ها به شمار می رید ودراین میان موفقترین شرکت ها آنهایی هستند که از این دارایی به نحو مطلوب و درسریع ترین زمان ممکن استفاده نمایند. بنابراین در اینشرایط سازمان هایی موفق خواهند بود که بتوانند با فراهم آوردن شرایط و فرصت های مناسب برای بروز افکار نو، ابتکاری وکاربرد آنها و یا به طور خلاصه ایجاد فضای نوآوری، محیط بیرونی را در راستای اهداف خود هدایت کنند. لذا رهبرانسازمان های امروزی باید نوآوری را به مانند کیفیت و بهره وری و نیز به عنوان یک اصل راهبردی در سراسر سازمان نهادینهسازند. یکی از عوامل کلیدی بقای شرکت های دانش بنیان شهر کرمان، ارتقای پیوسته نوآوری سازمان است. در این سازمان هانوآوری در عملکرد، سبب حفظ مزیت رقابتی و رشد و توسعه سازمانی می گردد. از طرفی خلق نوآوری مستلزم برقراری ارتباطاتاثربخش می باشد. جامعه مورد نظر کل کارکنان، کارشناسان و مدیران شرکت های دانش بنیان شهر کرمان می باشند. در اینتحقیق با توجه به این که تعداد افراد جامعه مورد نظر نامحدود می باشد، براساس جدول کوکران، حجم نمونه 384 نفر میباشد. این پژوهش از بعد روش در حوزه پژوهش های میدانی قرارمی گیرد. به منظور تحلیل داده ها و رابطه بین متغیرها از نرمافزار آماری لیزرل Lisrel استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مدیریت منابعانسانی بر نظام عملکرد نوآورانه در شرکت های دانش بنیان شهر کرمان رابطه معناداری وجود دارد.

Keywords:

سرمایه اجتماعی , مدیریت منابع انسانی , عملکرد نوآورانه , شرکت های دانش بنیان شهرکرمان

Authors

حمیدتابلی
حمید تابلی

دانشیار دانشگاه پیام نور کرمان، ایران

امیرحسین محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی