تأثیر برنامه های ارتقا صادرات بر عملکرد صادرات (مورد مطالعه: شرکت های کوچک و متوسط استان قزوین)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 494

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CONFME05_040

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1399

Abstract:

این پژوهش با هدف تعیین و تأثیر برنامه های ارتقا صادرات بر عملکرد صادرات انجام شده است. جهت جمع آوری داده ها ، از پرسش نامه پنج گزینه ای کوای و همکاران ( 2017 ) استفاده شده است. برای سنجش اعتبار محتوا، از نسبت اعتبار محتوا استفاده گردید و تمامی نسبت های بدست آمده بالای 49 / 0 بود و برای سنجش پایایی از ضریب آلفا یک کرونباخ با کمک نرم افزار SPSS استفاده گردید و ضرایب بدست آمده بالاتر از 7 / 0 بود مقادیر بدست آمده، حاکی از آن هستند که ابزارهای اندازه گیری از روایی و پایایی خوبی برخوردار هستند. سپس داده ها از طریق تحلیل عاملی، تحلیل مسیر و رگرسیون سلسله مراتب با استفاده از نرم افزار AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نمایشگاه تجاری، دفاتر خارجی، مشوق های خارجی بر عملکرد صادرات تأثیر دارد .

Authors

علی رحمانی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت ، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تاکستان، ایران

محمود صمدی

استادیار، دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی، مدیریت بازاریابی، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تاکستان، ایران

سید جلال الدین حسینی غنچه

دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی، مدیریت بازاریابی، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تاکستان، ایران