بررسی تاثیر اعتماد و ابعاد کیفیت بر استفاده از خدمات بانکداری تلفن همراه با نقش میانجی رضایت مشتری و تمایل به استفاده از بانکداری تلفن همراه ( مورد مطالعه : شعب بانک ملت تهران)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,582

This Paper With 32 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CONFME05_047

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1399

Abstract:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر اعتماد و ابعاد کیفیت بر استفاده از خدمات بانکداری تلفن همراه با نقش میانجی رضایت مشتری و تمایل به استفاده از بانکداری تلف ن همراه ( مورد مطالعه : شعب بانک ملت تهران ) می باشد. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی می باشد. همچنین این پژوهش از نظر تحلیل داده ها توصیفی از نوع همبستگی می باشد. در این پژوهش از در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار spss و amose استفاده شده است. نتایج نشان داد که اعتماد یکی از موارد کلیدی است که رضایت و قصد استفاده از آن را در قبال بانکداری تلفن همراه تعیین می کند. این یافته با برخی از تحقیقات انجام شده توسط محققان، سازگار است . اعتماد در اصل نقش مهمی را در رابطه با استفاده از فن آوری جدید ایفا می کند که از این طریق، اطلاعات محرمانه برای پرداخت قبض یا جریمه راهنمایی و رانندگی از طریق شخص ثالث درخواست می شود. همچنین نتایج حاکی از آن است که رضایت کاربر باعث می شود برای استفاده از خدمات در آینده دوباره انگیزه پیدا کند که این موضوع به عنوان کاربرد واقعی در نظر گرفته می شود. نتایج، حاکی از این واقعیت است که انتظار می رود کاربران (مشتریان) در صورت رضایت از خدمات حاصل از کیفیت اطلاعات، کیفیت خدمات و اعتماد، به استفاده از بانکداری تلفن همراه ادامهدهند.

Keywords:

اعتماد , ابعاد کیفیت , خدمات بانکداری تلفن همراه , رضایت مشتری

Authors

مهدی عسگری

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت ، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تاکستان، ایران

سمیرا اسدی

دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی، مدیریت بازاریابی، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تاکستان، ایران

محمود صمدی

استادیار، دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی، مدیریت بازاریابی، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تاکستان، ایران