تحلیل ساماندهی فضایی بافت فرسوده با رویکرد نوسازی و بهسازی (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر آبادان)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 501

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICESCONF08_195

تاریخ نمایه سازی: 7 آذر 1399

Abstract:

فرسودگی واقعیتی است تاکنون بیشتر شهرهای با سابقه و تاریخیایران، تحت تأثیر آن قرار گرفته اند. آنچه مسلم است، در اینگونه شهرها این مساله، رشد بافت شهری در مختل کرده و آن رابه پبرامون سوق می دهد. این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی،از روش مطالعات میدانی و کتابخانه ای و با استفاده از مدلSWOT تهیه و تدوین شده است. در این پژوهش به بررسی نقاط قوت،ضعف، فرصت ها و تهدیدهای بافت فرسوده شهری در شهر آبادانپرداخته ایم. تحلیل های نهایی در این پژوهش، به راهبردهایرهگشا برای اصلاح و بهبود بافت فرسوده شهری شهر آبادان منجرشده که در متن مقاله به تفضیل آمده است.

Authors

ماندانا شیاربهادری

کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، ایران