بررسی محتوای دوره عمومی تربیت پاسداری از دیدگاه فرماندهان و مربیان (موردمطالعه: دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع))

Publish place: ، Vol: 9، Issue: 19
Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 2,531

This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IRG-9-19_005

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1399

Abstract:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان انطباق محتوای آموزشی و تربیتی دوره­ عمومی تربیت پاسداری دانش­آموخته­ها با انتظارت سپاه (قابلیت‌های مورد انتظار از فراگیران) از دیدگاه فرماندهان و مربیان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) است. لذا مسئله کلی این تحقیق این است که محتوای دوره­ عمومی تربیت پاسداری دانش­آموخته­ها از دیدگاه فرماندهان و مربیان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) تا چه میزان انتظارات سپاه از فراگیران را برآورده می‌کند؟ نوع تحقیق کاربردی است و روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق نیز شامل مربیان و فرماندهان دانشگاه است که به شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب‌ شده‌اند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه نیز از طریق خبرگان و پایایی آن نیز با محاسبه آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده‌های پرسشنامه نشان داد که محتوای دروس دوره عمومی تربیت پاسداری دانش‌آموخته‌ها در ابعاد پنج‌گانه(توانمندی ارزشی پاسداری، آمادگی نظامی رزمی، توانمندی نهادی سازمانی، سبک زندگی پاسداری و برنامه‌های اردویی) با انتظارات سپاه از فراگیران در حد زیاد و خیلی زیاد مطابقت دارد. در جمع‌بندی کلی از تحلیل داده‌ها در ابعاد پنج‌گانه محتوای دوره، دروس مرتبط با «برنامه‌های اردویی» (با میانگین رتبه ۴.۴۷) در رتبه اول و دروس مرتبط با «توانمندی‌های نهادی و سازمانی» (با میانگین رتبه ۱.۶۵) در رتبه آخر (پنجم) قرار دارد.

Keywords:

دوره‌ عمومی تربیت پاسداری , سپاه پاسداران , انتظارت سپاه , فرماندهان و مربیان , دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

Authors

عباسعلی سلمانی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

احمد مهربان

عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

سعید شجاعی

دانش آموخته کارشناسی ارشد تربیت مربی جهادی