روش‌های تربیتی حفظ و افزایش قدرت تاب‌آوری در دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

Publish place: ، Vol: 9، Issue: 19
Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 530

This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IRG-9-19_006

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1399

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر بررسی روش‌های تربیتی حفظ و افزایش قدرت تاب‌آوری در دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) می‌باشد. این تحقیق کاربردی و با روش، توصیفی- پیمایشی صورت گرفته که اطلاعات آن به‌صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری‌شده است. جامعه آماری شامل کلیه فراگیران موجود در یک دوره آموزشی به تعداد 100 نفر به‌عنوان نمونه به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز تحقیق از پرسشنامه استفاده شد که روایی محتوایی آن با استفاده از نظرات اساتید، مورد تائید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب برای مؤلفه‌های حفظ قدرت تاب‌آوری 75/0 و برای مؤلفه‌های افزایش قدرت تاب‌آوری 74/0 به دست آمد. در پایان جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از آزمون‌های تی تک نمونه‌ای و تی مستقل در سطح معناداری 05/0 استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه‌ای نشان داد روش انتخاب‌شده برای حفظ قدرت تاب‌آوری (توکل و ایمان قلبی به خدا، صبر و استقامت، تکلیف مداری و امید به آینده) و همچنین روش‌های افزایش قدرت تاب‌آوری (برقراری رابطه بین فردی، ندیدن بحران‌ها به‌صورت موقعیت‌های برطرف نشدنی، اجتناب‌ناپذیر بودن تغییرات در زندگی، هدف‌گذاری، اقدام قاطعانه کردن و پرورش دیدگاه مثبت از خود) روش‌هایی مناسب می‌باشند.

Authors

حمیدرضا حاتمی

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

بهرام فتحی

دانش آموخته کارشناسی ارشد

محمد بلخی

مدرس دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)