عیب یابی ترانسفورماتور واحد BBC نیروگاه مشهد با استفاده ازروش آنالیز گاز کروماتوگرافی

Publish Year:

1399

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

402

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ITCE07_006

تاریخ نمایه سازی: 11 آذر 1399

Abstract:

نقش اساسی ترانسفورماتورهای نیروگاهی در تأمین برق بهخصوص در شرایط پیک ماه های گرم تابستان و کارکرد بدون وقفه آن جهت جلوگیری از بروز خاموشی و صدماتی که به صنایع مختلف وارد می گردد، غیرقابل انکار است. از این رو پیشبینی و پیشگیری آسیب های احتمالی و تعمیرات بهموقع، مانع از وارد شدن ضررهای اقتصادی به نیروگاه و صنایع میشود. در این مقاله جهت عیب یابی حادثه رخداده شده در ترانسفورماتور واحدBBC نیروگاه مشهد، پس از بررسی چندروش مقابله با جریان هجومی و پدیده فرورزونانس، با استفاده از روش های آنالیز گاز کروماتوگرافی وقوع پدیده تخلیه جزئی و اتصال حلقه در ترانسفورماتور اصلی واحد G12 نیروگاه مشهد را به اثبات رسانیده و در پایان نیز راهکارهایی مبتنی بر روشهای ذکرشده ارائه شده است تا از بروز صدمات این چنینی در آینده جلوگیری شود.

Authors

سیدعلیرضائی
سیدعلی رضائی

گروه برق- دانشکده مهندسی- دانشگاه فردوسی مشهد

علیمنصوری
علی منصوری

دانشگاه مازندران

جوادساده
جواد ساده

گروه برق- دانشکده مهندسی- دانشگاه فردوسی مشهد