مقایسه تجربی پارامترهای دینامیکی کائولینیت عادی تحکیم یافته غیراشباع در شرایط بارگذاری سیکلی کند و تند

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 169

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SEE07_473

تاریخ نمایه سازی: 29 آذر 1399

Abstract:

با توسعه تجهیزات آزمایش بر روي مصالح غیراشباع در سالهاي اخیر، پیشرفتهاي قابل توجهی در شاخه هاي مختلف این حیطه ایجاد شده است. یکی از این زمینه ها بررسی رفتار سیکلی و دینامیکی مصالح غیراشباع می باشد که در آن محققین مختلفی به بررسی تغییرات پارامترهاي دینامیکی مصالح غیراشباع به ویژه سختی برشی پرداخته اند.در این زمینه بحث مربوط به تاثیر سرعت بارگذاري سیکلی بر رفتار و پارامترهاي سیکلی این گونه مصالح کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در مصالحی که در سطح مکـش خاصی به تعادل رسیده اند تغییـرات هرچنـد کوچک در نحوه و سرعـت بارگذاري می تواند به برهم خوردن شرایط مکش و در نتیجه تغییر نتایج حاصل از آزمایش گردد، بنابراین آگاهی از این موضوع می تواند به تفسیر صحیح تر نتایج حاصله و شناسایی دقیق تر رفتار نمونه هاي غیراشباع منجر گردد.در این مقاله به مقایسه پارامترهاي دینامیکی حاصل از آزمایشهاي سه محوري سیکلی غیراشباع انجام گرفته بر روي نمونه هاي عادي تحکیم یافته غیراشباع از یک نوع مصالح ریزدانه تجاري با شرایط اولیه یکسان، در دو حالت بارگذاري سیکلی کند و تند پرداخته شده است. آزمایش ها در تنش میانگین خالص 100 کیلوپاسکال و در سه سطح مکش و سه دامنه تنش انحرافی سیکلی انجام گرفته است.نتایج حاصل از آزمایشها نشان داد که سرعت بارگذاري تاثیر قابل توجهی بر مقادیر پارامترهاي مدول برشی نمونه هاي غیراشباع داشته است. بطوریکه در مکش یکسان و سطح کرنش برابر، مدول برشی شرایط تند بزرگتر از شرایط کند می باشد. در مورد مقادیر نسبت میرایی در آزمایشات تند نسبت به کند (در شرایط مورد آزمایش) تغییر قابل توجهی مشاهده نشده است.

Authors

محسن معجزی

دانشجوی دکتری، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

محمدکاظم جعفری

استاد، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

مهنوش بیگلری

استادیار، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران