تاثیر اینستاگرام و کیفیت تصویر روی کیفیت درک شده و قصد خرید محصولات ورزشی

Publish Year:

1399

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

244

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTIC02_023

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1399

Abstract:

هدف از این مقاله بررسی اثربخشی سایت های شبکه های اجتماعی بصری به عنوان یک بستر بازاریابی است. روش تحقیق این مقالهشامل دو آزمایش است. اولین آزمایش به دنبال بررسی تاثیر شبکه ی اجتماعی اینستاگرام؛ در حالی که آزمایش دوم کیفیت تصویر رویدرک کیفیت و قصد خرید محصولات ورزشی در اینستاگرام می باشد. یافته ها حاکی از ان است که در اولین آزمایش نشان داد که شبکهاجتماعی اینستاگرام بر درک کیفیت یا قصد خرید محصولات ورزشی تاثیر نمی گذارد. در آزمایش دوم، یک تحلیل چند متغیره کوواریانس(MANCOVA) تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه کنترل و ازمایش را نشان داد. پاسخ دهندگان در گروه آزمایش سطح بالاتری از کیفیت درک شده را دارند.یکی از محدودیت های این مطالعه این است که فقط به بررسی اثرات از طریق یک شبکه اجتماعی اینستاگرام، لحاظ گرفته است.همانطور که شبکه های اجتماعی بصری محور دیگری نیز وجود دارند. سایت هایی مانند Tumblr و Pinterest که کمی متفاوت با اینستاگرام عمل می کنند، باقی مانده است. نتایج نشان میدهد که بازاریان باید در هنگام بازاریابی در سایت های شبکه های اجتماعیبصری، روی تصاویر با کیفیت بالا سرمایه گذاری کنند. در حالی که مطالعات زیادی وجود دارد که اثربخشی بازاریابی را در زمینه شبکه یاجتماعی بررسی می کنند، این مطالعات در درجه اول در سایت های قبلی شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک متمرکز شده است. سایتهای شبکه های اجتماعی که بیشتر بصری محور هستند، مانند اینستاگرام، با شبکه های اجتماعی قبلی متفاوت هستند و به میزانکمتری مورد مطالعه قرار گرفت. این مطالعه بینش هایی در مورد اثربخشی بازاریابی بصری محور اضافه می کند و درک بازاریابی در رسانههای اجتماعی را عمیق تر می کند.

Authors

سردارمحمدی
سردار محمدی

دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان

سیماخلیل زاده
سیما خلیل زاده

دانشجوی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان