ارتقا کیفیت حقوق شهروندی در معماری شهری

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 444

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

UCAECONF02_076

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1399

Abstract:

ارتقای کیفیت محیط شهری از دغدغه های اصلی شهرسازی و هدف اصلی تمام طرحهای توسعه شهری است. در ارزیابی و تجارب ماحصل از اجرای طرح های توسعه شهری در جهان و به ویژه کشور ما این موضوع اثبات شده است که این طرح ها در خلق محیط شهری واجد کیفیت، توفیق کمی داشته اند. با این ضرورت در سال های اخیر، اندیشمندان مختلف شهرسازی، از حضور تفکر کیفیت گرای خاص طراحی شهری، در تمام مقیاس های [کلان و خرد] طرحهای توسعه شهری برای ایجاد محیط واجد کیفیت حمایت کردهاند. این مقاله با روش مطالعه تطبیقی و تحلیل محتوای متون و مفاهیم مؤثر در تحول طراحی شهری و مقایسه آن با گرایشها و گونه های مختلف طراحی شهری در چارچوب برنامه ریزی راهبردی و با استفاده از تجربیات پی شین با تلفیق فرایند طراحی شهری و برنامه ریزی شهری ،و با هدف ساخت تصویری از یک رویکرد نوین و امیدبخش برای کاربست عملی طراحی شهری در طرح های تو سعه شهری به منظور ارتقای کیفیت محیط شهری شکل گرفته ا ست. یافته های این تحقیق نشان می دهد طراحی شهری در حوزه کلان مقیاس دارای تولیدات کاربردی است که می تواند به ارتقای کیفیت محیط کمک کند. تحقق عملی این رویکرد بسته به پذیرش و رعایت پنج مؤلفه ذیل است:الف. حضور اهداف طراحی شهری در طیف مقیاس برنامه ریزی، ب. پیوند حرف و همکاری تخصصهای مختلف در موضوعات طراحی شهری، ج. مشارکت پذیری عمومی درطراحی، د. وجود سطوح و سلسله مراتب مقیاس طراحی شهری، هـ. پشتیبانی از مو ضوعات طراحی شهری. نتایج این مقاله نشانگر تعامل بین طراحی شهری و برنامه ریزی شهری در مقیاس کلان و خرد به عنوان یک ضرورت در نظام توسعه شهری است وکاربست مؤلفه های فوق تضمینی برای عملی کردن این رویکرد و کارامدی طرح های توسعه شهری

Keywords:

Authors

الهه عبداللهی مرکب زنجانی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند

حسین وطن دوست

دانشجوی دکتری تخصصی معماری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس

افشین قربانی پارام

عضو هیات علمی گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دکترای معماری از ایتالیا