Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Book
Title

راهنمای مستندسازی سانحه سیل در حمل و نقل زمینی

رده بندی دیویی : 637/2
ISBN : 978-600-113-209-4
رده بندی کنگره : TC510شماره کتابشناسی ملی: 5712831
COI: R-1136001Publish: 1 January 2021
Publish Year: 1398Page: 342
زبان اصلی Book: Persian دسته بندی علمی Book: حمل و نقل - مدیریت (عمومی)
View: 408

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Book را که دارای 342 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

فایل کامل ایبوک با فرمت PDF

Authors

Book COI Code

This Book COI Code is . Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1136001/

پیش گفتار Book

کسانی که قادر به یادآوری تجربیات گذشته نیستند ممکن است بار دیگر با همان مشکلات مواجه شوند. متأسفانه بسیاری از مدیران امروزی نسبت به تجربیات گذشته بی تفاوت و حتی مخالف استفاده از آنها میباشند، در حالی که میتوانند آگاهیهای ارزشمندی از این طریق کسب کنند
بنابراین تحلیل تجربه های گذشته به منظور بهره برداری از آنها و آموختن نکات کلیدی، از تکرار تجربه های ناموفق گذشته جلوگیری میکند و دانش ارزشمندی را برای فرد وسازمان تولید مینماید.

چه بسا مدیرانی که قادر به یادآوری تجربیات گذشته نیستند،ممکن است بار دیگر با همان مشکالت مواجه شوند 
نخستین راه کسب دانش، تجربه است. دانش ناشی از تجربیات، نقشهایی آشنا از مشکل در ذهن به وجود میآورد که با استفاده از آنها میتوان بین آنچه که اکنون در حال شکل گرفتن است و آنچه که قبلا اتفاق افتاده ارتباط برقرار نمود.
2/راهنماي مستندسازي سانحه سیل در حمل و نقل زمینی اشخاص موفق در جهان از جمله سیاستمداران، دانشمندان، مدیران موفق و غیره همیشه از تجربیات گذشته خود به طرز مطلوبی بهرهبرداری نمودهاند و سعی نمودهاند از این گنجینه مهم که نتیجه کارکرد آنان در گذر زمان میباشد بهگونهای استفاده کنند که مانع
تکرار اشتباهات و خطاهای آنها شود.
هر سازمان موفق باید شکستها و موقعیتهای گذشته خود را مورد بازنگری قرار داده و بهطور سیستمی درسهای کسب شده از آنها را ضبط نماید و سپس این درسها را در دسترس کارکنان سازمان قرار دهد و تنها از این طریق میتوان یك سازمان را به یك سازمان یادگیرنده تبدیل نمود.
متأسفانه بسیاری از سازمانهای موجود از جمله ادارات، شرکتها و بنگاههای پویا ودارای دامنه فعالیتهای گسترده با وجود تالشهای زیاد جهت مطالعه و ارائه کارکرد برپایه معیارهای علمی بهدلیل کوتاهی کردن در مستندسازی تجربیاتی که از کارکرد خود در گذشته بهدست آوردهاند، نتوانستهاند ارتباطی بین دانش و کارکرد خود در آینده ایجاد نمایند و بنابراین با وجود برخورداری از دانش زیاد ولی بهصورت پراکنده نتوانستهاند دربرابر بسیاری از بحرانهای پیشرو، تابآوری مناسبی از خود بروز دهند.
علت این است که دانش بهخودی خود ناپایدار و از بین رفتنی است و بهطور موقت زنده است. به این معنی که اگر مورد استفاده قرار نگیرد از بین میرود و تنها از طریق تبادل آن است که بیشتر بهدست می آید.

از طرف دیگر عمل انتقال دانش سبب تبدیل عقیده و فکر به کلمات و نوشته ها میشود و به فرد کمك میکند تا عقاید خود را دوباره شکل دهد و آن را بهبود بخشد.

مقدمات بالا در مورد مستندسازی بهطور عمومی بیان شدهاند و در واقع نقطه شروع ورود به مبحث تخصصیتری با عنوان مستندسازی حادثه سیل در حمل و نقل زمینی محسوب میشوند. مستندسازی حادثه خود حالت خاص از مستندسازی میباشد و این مفهوم در سیستم حمل و نقل خود از حالتی تخصصی تر برخوردار است و مطالبی که درادامه می آیند به آرامی به سمت هدف اصلی نگارش فصل رهنمون میشوند.
طبق آمار جهانی، کشور ایران در زمره کشورهای سیلخیز جهان به شمار میآید ونگاهی به سیلهای گذشته بیانگر این واقعیت است که بسیاری از بخشها و
زیرساختهای کشور به طور گستردهای در دامنه تاثیر سیل قرار دارند.

سیستم حمل ونقل زمینی کشور شامل حمل و نقل جادهای و ریلی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و هرساله دستخوش خسارتهای زیادی به ساختار و ذینفعان خود میباشد.

مشاهدات صورت گرفته نشان میدهند که مدیریت حادثه سیل در این دو بخش حمل و نقل به طور غالب از نوع مدیریت بعد از حادثه میباشد و نگاهی سیستماتیك به فرآیند مدیریت حادثه و بحران سیل وجود ندارد.

مطالبی که در ادامه می آیند، به این موضوع اشاره دارند که مستندسازی حادثه سیل به تمام مفهوم کلمه شامل توصیف سیل، پیامدها، فعالیتهای صورت گرفته در مرحله های مختلف مدیریت حادثه و تجربیات حاصل، شالوده ایجاد تفکر سیستمی به مدیریت حادثه جهت کاهش آثار سیل را به وجود می آورد.

فهرست مطالب Book

(برای نمایش کلیک نمایید)

طرحهای پژوهشی و مطالعاتی کشور

Research Info Management

New Papers

New Researchs

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support