بررسی تاثیر کیفیت برنامه بازاریابی با عملکردصنایع مواد غذایی در شهر تهران

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 251

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MBAC03_018

تاریخ نمایه سازی: 13 دی 1399

Abstract:

تحقیقات بازاریابی اغلب به عنوان ابزار بازاریابان جهت اتخاذ تصمیم های بهتر مطرح مـی گـردد. پژوهشـگران بازاریابی به منظور شناسایی توان بالقوه بازار، سهم بازار، میزان رضایت مشـتری، رفتـار خریـدار و همچنـین درباره شیوه های قیمت گذاری، نوع محصول، توزیع، ترفیع و گسترش فروش نیز مطالعه و تحقیق می کننـد. تحقیقات بازاریابی نیز به عنوان شیوه ای برای یکپارچه سازی اقدامات سازمانی و تمرکز آن بر روی نیازهـای بازار قلمداد می گردد. تحقیقات بازاریابی همچنین می تواند بـه عنـوان یـک عامـل مهـم در تولیـد هـوش در بازارگرایی مطرح شود و به تمرکز تلاشهای سازمان در جستجوی فعالانه و تولید اطلاعات مناسـب بـازار بـه منظور تأمین نیازها و خواسته های مشتریان کمک نماید.هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت برنامه ریزی بازاریابی با عملکرد صنایع مواد غذایی در استان تهران می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد و روش انجام پژوهش " توصیفی- تحلیلی " می باشد. جهت جمع آوری داده ها از روش های میدانی و کتابخانه ای استفاده شده و جهت جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده می شود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده و از آزمون ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده خواهد شد.

Authors

فرشته قاسمی تودشکچویی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی فارابی ،تهران، ایران