بررسی وضعیت بنادر کانتینری کشور و روشهای بهبود عملکرد آنها

رده بندی دیویی:955/732
ISBN: 978-600-113-268-1
رده بندی کنگره: DSR2075
شماره کتابشناسی ملی: 7330004
Document ID: R-1136760
Publish: 3 January 2021
Publish Year: 1399
Page: 100
Language: Persian
View: 1,281

This Book With 100 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Book:

Abstract:

همه روزه هزاران کانتینر اعم از پر و خالی به پایانه های مدرن کانتینری وارد و یا از آنها خارج می شوند. به دلیل افزایش روز به روز استفاده از کانتینر در امر تجارت و حمل و نقل بین المللی، بنادر پیشگام و موفق عموما در تلاش برای استفاده هر چه بهتر از امکانات، زیرساختها، نقاط قوت و فرصت های خود به منظور افزایش بهره وری می باشند.

آنچه برای پایانه های کانتینری دارای اهمیت است، انجام فعالیت ها به نحوی است که اهداف اقتصادی و اجتماعی مورد نظر را تامین کرده و بندر را در بهترین شرایط سوددهی قرار دهد.

این مجلد مشتمل بر سه فصل می باشد که به تفصیل، مباحث مورد نیاز در هر فصل ارائه شده است.

فصل اول مربوط به مطالعه وضعیت موجود بنادر کانیتنری کشور است. فصل دوم مطالعه موردی یک بندر کانتینری موفق در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس است و در فصل سوم، دو بندر مورد مطالعه مورد مقایسه قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف هریک تعیین شده است.

پیش گفتار Book

 مطالعه وضعیت موجود بنادر کانتینری کشور

۱ - ۱- مروری بر تاریخچه مطالعات مشابه

۲ - ۱ - بررسی کلی بنادر کانتینری کشور و انتخاب یک بندر به عنوان بندر شاخص

۱ - ۲ - ۱ - بنادر کانتینری کشور

۳ - ۱- جمع آوری اطلاعات وضعیت فعلی بندر شاخص

۱ - ۳ - ۱ - ظرفیت بارگیری و تخلیه کالاهای کانتینری

۲ - ۳ - ۱ - معرفی کلی زیرساخت های بندر شهید رجایی

۳ - ۳ - ۱ - زیرساخت های سخت افزاری سایت اصلی و حوضچه مقابل آن

4 - 3 - 1 -تجهیزات الکترونیکی، مخابراتی و راداری

۵ - ۳ - ۱ - طرح توسعه بندر

۹ - ۳ - ۱ - شیوه مدیریت عملیات کانتینری فصل دوم: مطالعه موردی یک بندر کانتینری موفق در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس

۱ - ۲- معرفی کلی یک بندر موفق جهت مقایسه

۲ - ۲ - حمل و نقل دریایی امارات

۳ - ۲ - نگاهی به بندر جبل علی در امارت متحده عربی

۱ - ۳ - ۲ -تاریخچه احداث بندر

۲ - ۳ - ۲ - ساختار مدیریتی بندر جبل علی و منطقه آزاد جبل على

۳ - ۳ - ۲ -عملیات در بندر جبل علی

۳ - ۲ -- مساحت، امکانات و وضعیت زیرساخت های بندر

۵ - ۳ - ۲ تصویری از آینده ترمینال شماره 4 بندر جبل على

6 - ۳ - ۲ -مزایای سرمایه گذاری در بندر جبل على

۷ - ۳ - ۲ - طرح های توسعه بندر جبل على

۸ - ۳ - ۲ - تجارت الکترونیک در بندر جبل على

۹ - ۳ - ۲ -یمنی در بندر جبل على

فهرست مطالب Book

 مطالعه وضعیت موجود بنادر کانتینری کشور

۱ - ۱- مروری بر تاریخچه مطالعات مشابه

۲ - ۱ - بررسی کلی بنادر کانتینری کشور و انتخاب یک بندر به عنوان بندر شاخص

۱ - ۲ - ۱ - بنادر کانتینری کشور

۳ - ۱- جمع آوری اطلاعات وضعیت فعلی بندر شاخص

۱ - ۳ - ۱ - ظرفیت بارگیری و تخلیه کالاهای کانتینری

۲ - ۳ - ۱ - معرفی کلی زیرساخت های بندر شهید رجایی

۳ - ۳ - ۱ - زیرساخت های سخت افزاری سایت اصلی و حوضچه مقابل آن

4 - 3 - 1 -تجهیزات الکترونیکی، مخابراتی و راداری

۵ - ۳ - ۱ - طرح توسعه بندر

۹ - ۳ - ۱ - شیوه مدیریت عملیات کانتینری فصل دوم: مطالعه موردی یک بندر کانتینری موفق در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس

۱ - ۲- معرفی کلی یک بندر موفق جهت مقایسه

۲ - ۲ - حمل و نقل دریایی امارات

۳ - ۲ - نگاهی به بندر جبل علی در امارت متحده عربی

۱ - ۳ - ۲ -تاریخچه احداث بندر

۲ - ۳ - ۲ - ساختار مدیریتی بندر جبل علی و منطقه آزاد جبل على

۳ - ۳ - ۲ -عملیات در بندر جبل علی

۳ - ۲ -- مساحت، امکانات و وضعیت زیرساخت های بندر

۵ - ۳ - ۲ تصویری از آینده ترمینال شماره 4 بندر جبل على

6 - ۳ - ۲ -مزایای سرمایه گذاری در بندر جبل على

۷ - ۳ - ۲ - طرح های توسعه بندر جبل على

۸ - ۳ - ۲ - تجارت الکترونیک در بندر جبل على

۹ - ۳ - ۲ -یمنی در بندر جبل على


۱۰ - ۳ - ۲ عملیات مرکز آموزشی بندر جبل علی

فصل سوم: مقایسه دو بندر مورد مطالعه و تعیین نقاط قوت و ضعف هر یک

۱ - ۳ - ارائه نقاط قوت و ضعف بندر شهید رجایی و بندر جبل على

۱ - ۱ - ۳ - بندر شهید رجایی

۲ - ۱ - ۳ - بندر جبل على

۳ - ۱ - ۳ ارائه راهکارهای عملیاتی جهت بهبود وضعیت بنادر کانتینری

۲ - ۳-جمع بندی

نمایش کامل متن