افزایش سختی سطحی اندودهای گچی با افزودنیهای ضایعاتی XPS و گرد آجر

رده بندی دیویی:691/9
ISBN: 978-600-113-264-3
رده بندی کنگره: TA455
شماره کتابشناسی ملی: 6221906
Document ID: R-1136761
Publish: 3 January 2021
Publish Year: 1399
Page: 72
Language: Persian
View: 1,055

This Book With 72 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Book:

Abstract:

گچ ساختمانی نوعی ماده معدنی با ترکیب سولفات کلسیم نیمه هیدراته است که به طور گسترده ای به عنوان مواد چسباننده، اندود گچی و در تولید قطعات گچی مورد استفاده قرار می گیرد. در سالهای اخیر در بخش ساختمان پیشرفت های زیادی در فن آوری و نوآوری این مصالح با هدف ساخت سریع تر و ارائه عملکرد بالاتر حاصل شده است.

در حال حاضر، این نوع مصالح به دلیل دارا بودن خواص مطلوب کاربرد زیادی در ساخت و ساز دارد. گچ به دلیل دارا بودن خصوصیات مطلوب، فراوانی و هزینه کم، به طور گسترده ای در ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد.

اندودهای گچی علی رغم دارا بودن مزایای زیاد، دارای مشکلاتی مانند ظرفیت جذب آب زیاد و سختی سطحی کم هستند. در کشورهای مختلف تحقیقات گسترده ای برای بهبود این خاصیت صورت گرفته که ماحصل آن تولید اندودهای گچی با سختی سطحی زیاد و جذب آب موئینه کم بوده و در بیشتر این اندودها از مواد با منشا طبیعی استفاده شده است.

با توجه به اینکه اندودهای گچی در برابر ایجاد خراش و کشیده شدن اشیای نوک تیز و پرتاب جسم سنگین مقاوم نیست، بنابراین این نقیصه را می توان با افزودن مواد ضایعاتی مناسب بهبود بخشید. استفاده از این ضایعات علاوه بر کاهش جذب آب موئینه و افزایش سختی سطحی، سبب افزایش مقاومت مکانیکی نیز می شود.

استفاده از پرکننده ها و ضایعات مناسب مانند ضایعات آجر سفال و پلی استایرن اکسترود شده برای ساخت اندودهای گچی با سختی سطحی بالا در این پروژه مدنظر قرار گرفته و به کارگیری این نوع مواد ضایعاتی در ماتریس گچ، سبب کاهش مقدار مواد اولیه مورد استفاده در تولید اندود گچی و همچنین بهبود سختی سطحی و کاهش جذب آب موئینه شده است. ارزیابی کیفیت و بررسی خواص مخلوط های مورد تحقیق، از اهم فعالیت های این پروژه بوده که منجر به دستیابی به گچ ساختمانی و اندودهای گچی با سختی سطحی بالا وجذب آب موئینه کم شده است.

فهرست مطالب Book

فصل اول: کلیات

۱ - ۱ کلیات

۲ - ۱ مزایای اندود گچی

3 - 1 معایب اندود گچی

4 - 1 استفاده از ضایعات در تولید مصالح ساختمانی

۵ - ۱ توليد اندودهای گچی ویژه به منظور بهبود خواص گچ

1 - 1 بررسی تحقیقات انجام شده

۷ - ۱ علت اصلی انجام تحقیق

فصل دوم:

استفاده از مواد ضایعاتی مناسب به منظور افزایش سختی سطحی اندودهای گچی

۱ - ۲مقدمه

۲ - ۲ هدف و روش انجام تحقیق

۱ - ۲ - ۲ هدف و دستاوردهای پروژه

۲ - ۲ - ۲ روش انجام تحقیق

۳ - ۲ مواد و مصالح مورد استفاده در پروژه ۲- بررسی های آزمایشگاهی

۱ - ۶ - ۲ تعیین ترکیب بندی مناسب برای ساخت آزمونه ها

۲ - ۶ - ۲ بررسی مقاومت مکانیکی

۳ - ۵ - ۲ بررسی چگالی

4 - 4 - ۲ بررسی جذب آب ناشی از موئینگی

۵ - ۶ - ۲ بررسی میزان سختی سطحی

۵ - ۶ - ۲ -۱ بررسی میزان سختی سطحی بر مبنای شورC

۲ - ۵ - ۶ - ۲ بررسی میزان سختی سطحی بر مبنای ضربه یک جسم سخت

۵ - ۶ - ۲ -۳ بررسی میزان سختی براساس استاندارد ملی ایران شماره ۲-۱۲۰۱۵

6 - 4 - ۲ بررسی مقاومت چسبندگی

1 - 6 - 4 - ۲ الگوی گسیختگی

۷ - ۶ - ۲ زمان گیرش ملات های گچی

5 - ۲ نتایج و بررسی ها

۱ - ۵ - ۲ مقاومت های مکانیکی

۱ - ۱ - ۵ - ۲مقاومت خمشی

۲ - ۱ - ۵ - ۲ مقاومت فشاری

۲ - ۵ - ۲ چگالی

۳ - ۵ - ۲ جذب آب ناشی از موئینگی

۵ - ۲ - میزان سختی سطحی

۱ - 4 - ۵ - ۲ میزان سختی سطحی به روش شور C

۲ - ۵ - ۵ - ۲ میزان سختی سطحی بر مبنای ضربه یک جسم سخت

۳ - ۶ - ۵ - ۲ میزان سختی براساس استاندارد ملی ایران شماره ۲-۱۲۰۱۵

۵ - ۵ - ۲ مقاومت چسبندگی

۱ - ۵ - ۲ زمان گیرش

فصل سوم: تفسیر نتایج

۱ - ۳ تفسیر نتایج

۲ - ۳ ارتباط بین مقاومت مکانیکی، جذب آب موئینه، میزان سختی سطحی و میزان چسبندگی با چگالی

۱ - ۲ - ۳ ارتباط بین مقاومت خمشی با چگالی

۲ - ۲ - ۳ارتباط بین مقاومت فشاری با چگالی

۳ - ۲ - ۳ ارتباط بین جذب آب ناشی از موئینگی با چگالی

۲ - ۳- ارتباط بین میزان سختی با چگالی

۲ - ۳ - 4 -1 ارتباط بین میزان سختی بر مبنای شور C با چگالی

۲ - ۶ - ۲ - ۳ ارتباط بین میزان سختی بر مبنای ضربه یک جسم سخت با چگالی

۳ - ۶ - ۲ - ۳ ارتباط بین میزان سختی بر اساس فرو رفتگی ایجاد شده از طریق یک نیروی مشخص با چگالی

۵ - ۲ - ۳ ارتباط بین میزان چسبندگی با چگالی

۲ - ۳ -ارتباط بین میزان گیرش اولیه با چگالی

۳ - ۳نتیجه گیری

۱ - ۳ - ۳ مقاومت مکانیکی

۱ - ۱ - ۳ - ۳ مقاومت خمشی

۲ - ۱ - ۳ - ۳ مقاومت فشاری

۲ - ۳ - ۳ چگالی

۳ - ۳ - ۳جذب آب ناشی از موئینگی

۶ - ۳ - ۳ میزان سختی سطحی

۱ - 4 - ۳ - ۳ میزان سختی سطحی به روش شور C

۲ - ۶ - ۳ - ۳ میزان سختی سطحی بر مبنای ضربه یک جسم سخت

۳ - ۶ - ۳ - ۳ میزان سختی براساس استاندارد ملی ایران شماره ۲-۱۲۰۱۵

۵ - ۳ - ۳ مقاومت چسبندگی

۱ - ۳ - ۳ زمان گیرش

4 - 3 نتیجه گیری کلی

نمایش کامل متن