ارزیابی واکنش زایی قلیایی بالقوه سنگدانه ها در تعدادی از معادن سنگدانه های شمال غرب کشور

رده بندی دیویی:620/191
ISBN: 978-600-113-244-5
رده بندی کنگره: TA441
شماره کتابشناسی ملی: 6058909
Document ID: R-1136949
Publish: 4 January 2021
Publish Year: 1398
Page: 200
Language: Persian
View: 1,637

This Book With 200 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Book:

Abstract:

از آنجایی که سنگدانه ها بین ۱۰ تا ۷۵ درصد از حجم بتن را تشکیل می دهند، تاثیر زیادی بر خواص فیزیکی و شیمیایی بتن دارند. سنگدانه ها، نه تنها می توانند مقاومت بتن ساخته شده را تحت تاثیر قرار دهند بلکه خواص آنها به میزان زیادی بر دوام و رفتار سازهای بتن تاثیر گذار است. در حقیقت، سنگدانه ها، کاملا خنثی نیستند و خواص فیزیکی و شیمیایی آنها بر عملکرد بتن، موثر است.

یکی از مشکلات مهم سنگدانه های برخی نقاط کشور، احتمال واکنش زایی قلیایی سیلیسی بین سیلیس سنگدانه ها و قلیایی های موجود سیمان در آب حفره ای بتن در طول زمان است. به دلیل استفاده این سنگدانه ها در ساخت و سازهای مختلف به ویژه سازه های هیدرولیکی و اهمیت زیاد عدم بروز واکنش قلیایی سیلیسی بین سنگدانه و سیمان، ارزیابی دقیق این مصالح از نظر واکنش زایی با قلیایی های سیمان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

در پروژه حاضر نظر به اهمیت پتانسیل واکنش زایی سنگدانه ها، به مطالعه و ارزیابی پتانسیل سنگدانه های برخی از معادن شمال غرب کشور شامل استان های اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی پرداخته شده است. در این مطالعه جهت ارزیابی پتانسیل واکنش زایی مصالح از آزمون های پتروگرافی سنگدانه مطابق استاندارد ASTM C۲۸۵ استاندارد منشور ملات تسریع شده مطابق استاندارد ASTM C۱۲۶۰ و در نهایت آزمون دراز مدت منشور بتنی مطابق استاندارد ASTM C۱۲۹۳ استفاده شده است.

بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه مشاهده گردید که پتانسیل واکنش زایی در برخی از معادن سطح استان های واقع در شمال غرب کشور وجود دارد و می بایست جهت استفاده از این سنگدانه ها در سازه های بتنی در تماس با رطوبت از اقدامات پیشگیرانه همچون استفاده از سیمان های کم قلیا یا پوزولان با مقدار مشخص و بهینه استفاده نمود.

فهرست مطالب Book

عنوان فصل اول :واکنشزایی قلیایی سنگدانه

1 - 1 مقدمه

۲ - ۱- سابقه تاریخی

۱ - ۲ - ۱ - واکنش زایی قلیایی - سیلیسی

۲ - ۲ - ۱ - واکنش زایی قلیایی - کربناتی

۳ - ۱ - انواع واکنش قلیایی سنگدانه ها

۱ - ۳ - ۱ - واکنش قلیایی کریناتی

۲ - ۳ - ۱ - واکنش قلیایی - سیلیسی

۳ - ۳ - ۱ - مکانیزم واکنش قلیایی سیلیسی

۳ - ۱-- کانی ها و سنگ های واکنش زا

4 - 1- علایم خرابی ناشی از واکنش زایی قلیایی سیلیسی

1 - 4 - 1 - سازوکارهای ترک خوردگی

۵ - ۱- عوامل تشدید کننده واکنش زایی قلیایی سیلیسی

1 - 1- شواهد میکروسکپی واکنش زایی قلیایی سیلیسی

۷ - ۱ - اقدامات برای جلوگیری از واکنش زایی قلیایی - سیلیسی

۱ - ۷ - ۱ - کلیات

۲ - ۷ - ۱ - محدود کردن رطوبت

۳ - ۷ - ۱ - انتخاب سنگدانه

7 - 1- به حداقل رساندن قلیایی ها

۵ - ۷ - ۱ - انتخاب سیمان

6 - 7 - 1 - مواد ریزدانه به غیر از سیمان پرتلند

۷ - ۷ - ۱ - سیمانهای هیدرولیکی آمیخته


۱ - ۲ - مقدمه

۲ - ۲- آزمون های سنگ شناسی سنگدانه برای شناسایی سنگدانه های واکنش زا

۳ - ۲- واکنش زایی قلیایی - سیلیسی بالقوه سنگدانه (روش شیمیایی) ASTM

- C289 -- واکنش زایی قلیایی بالقوه سنگهای کریناتی برای سنگدانه بتن (روش استوانه سنگ) ASTM

- C586

44 ۵ - ۲- آزمون واکنش زایی قلیایی بالقوه مخلوطهای سیمان - سنگدانه (روش منشور ملات) ASTM

- C227

45 ۲ - آزمون قابلیت واکنش سنگدانه ها با قلیایی ها به روش ملات منشوری تسریع شده بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۸۷۵۳ (ASTM C1260)

۷ - ۲ - آزمون قابلیت انبساط پذیری به روش بررسی تغییر طول منشورهای بتنی، ناشی از واکنش سنگدانه ها با | قلیایی ها بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۶۹ (ASTM C1293) [۱۳]

۸ - ۲- آزمون انبساط پذیری بالقوه سنگدانه، روش کار برای تغییر طول ناشی از واکنش قلیلیی سنگدانه در منشورهای بتنی بر اساس استاندارد CSA

- A23 . 2 - 14A فصل سوم :مروری بر مطالعات انجام شده در خصوص واکنشزایی قلیایی سنگدانههای شمال غرب کشور ۵۳

۱ - ۳- مقدمه

۲ - ۳- بررسی سنگدانه های مناطق اردبیل، خلخال، کیوی و مشکین شهر

۳ - ۳- بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی مسلح تحت اثر واکنش قلیایی سنگدانه ها

فصل چهارم زمین شناسی و سنگ شناسی منطقه آذربایجانشرقی -- موقعیت آذربایجان در زمین شناسی ایران 

۲ - 4- وضعیت زمین شناسی استان اردبیل

۱ - ۲ - 4 - جایگاه و ویژگی های زمین شناسی

3 - 4- وضعیت زمین شناسی استان آذربایجان شرقی 

1 - 3 - 4 - بررسی سنگ شناسی آذربایجان شرقی 

زمین شناسی عمومی آذربایجان غربی

وضعیت زمین شناسی سبلان

فصل پنجم : آزمون های انجام شده در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

۱ - ۵- مقدمه

۲ - ۵ - استان اردبیل

3 - 5- مصالح سنگی استان آذربایجان شرقی -- مصالح سنگی استان آذربایجان غربی 

سیمان مورد استفاده در آزمون ها

۸ - ۷ - ۱ - میزان قلیایی بتن

۹ - ۷ - ۱ - افزودنی های شیمیایی

۱۰ - ۷ - ۱ - سایر روش ها

فصل دوم :آزمونهای تعیین پتانسیل واکنشزایی قلیایی سیلیسی


65- آزمون ملات منشوری تسریع شده

1 - 15- نمونه گیری و آماده نمودن آزمونهها

۲ - ۰ - ۰ - ساخت آزمونه های ملات

3 - 6 - 5 - نتایج آزمون

۱ - ۳ - ۶ - ۰ - سنگدانه ریز استان اردبیل

۲ - ۳ - ۰ - ۰ - تحليل نتایج سنگدانه ریز استان اردبیل

۳ - ۳ - ۰ - ۰ - سنگدانه درشت استان اردبیل

4 - 3 - 6 - 5 - تحليل نتایج ملات منشوری تسریع شده با سنگدانه درشت

۵ - ۳ - ۰ - ۰ - سنگدانه ریز استان آذربایجان شرقی

6 - 3 - 6 - 5 - تحليل نتایج سنگدانه ریز استان آذربایجان شرقی

۷ - ۳ - ۰ - ۰ - سنگدانه درشت استان آذربایجان شرقی

۸ - ۳ - ۶ - ۰ - تحليل نتایج سنگدانه درشت استان آذربایجان شرقی

4 - 3 - 6 - 5 - سنگدانه ریز استان آذربایجان غربی

۱۰ - ۳ - ۰ - ۰ - تحليل نتایج سنگدانه ریز استان آذربایجان غربی

۱۱ - ۳ - ۰ - ۰ - سنگدانه درشت استان آذربایجان غربی

۱۲ - ۳ - ۰ - ۰ - تحليل نتایج سنگدانه درشت استان آذربایجان شرقی

۷ - ۵- آزمون منشورهای بتنی

۱ - ۷ - ۵ - وسائل مورد نیاز

۲ - ۷ - ۵ - مصالح

۳ - ۷ - ۵ - مشخصات مخلوط بتن

4 - ۷ - ۰ - آماده سازی منشورهای بتنی

۵ - ۷ - ۵ - اندازه گیری تغییر طول

۹ - ۷ - ۵ - نتایج آزمون

۱ - ۲ - ۷ - ۵ - سنگدانه ریز استان اردبیل

۲ - ۶ - ۷ - 5 - تحليل نتایج سنگدانه ریز استان اردبیل

۳ - ۶ - ۷ - 5 - سنگدانه درشت استان اردبیل

4 - 1 - ۷ - ۵ - تحليل نتایج بلند مدت منشور بتنی با سنگدانه درشت

 سنگدانه ریز استان آذربایجان شرقی

 تحليل نتایج سنگدانه ریز استان آذربایجان شرقی

 - ۲ - ۷ - 5 - سنگدانه درشت استان آذربایجان شرقی

۸ - ۶ - ۷ - 5 - تحليل نتایج سنگدانه درشت استان آذربایجان شرقی

۹ - ۶ - ۷ - ۵ - سنگدانه ریز استان آذربایجان غربی

۱۰ - ۲ - ۷ - ۵ - تحليل نتایج سنگدانه ریز استان آذربایجان غربی

۱۱ - ۱ - ۷ - 5 - سنگدانه درشت استان آذربایجان غربی

۱۲ - ۶ - ۷ - 5 - تحليل نتایج سنگدانه درشت استان آذربایجان شرقی

۸ - ۵- آزمون سنگ شناسی

۱ - ۸ - 5 - نتایج آزمون سنگ شناسی سنگدانه های استان اردبیل

۲ - ۸ - 5 - نتایج آزمون سنگ شناسی سنگدانه های استان آذربایجان شرقی

۳ - ۸ - 5 - نتایج آزمون سنگ شناسی سنگدانه های استان آذربایجان شرقی

فصل ششم تنتیجه گیری

نمایش کامل متن