Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Book
Title

طیف طرح برای زلزله های میدان نزدیک با نگاهی بر اثر محتوای فرکانسی بر رفتار خاک

طیف طرح برای زلزله های میدان نزدیک با نگاهی بر اثر محتوای فرکانسی بر رفتار خاک
رده بندی دیویی : 551/22
ISBN : 978-600-113-239-1
رده بندی کنگره : QE538/5شماره کتابشناسی ملی: 5981514
COI: R-1136950Publish: 4 January 2021
Publish Year: 1398Page: 266
زبان اصلی Book: Persian دسته بندی علمی Book: مهندسی عمران و سازه - معماری و شهرسازی
View: 446

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Book را که دارای 266 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

فایل کامل ایبوک با فرمت PDF

Authors

Abstract:

 تحلیل های خطی معادل یک بعدی پاسخ زمین که رفتار غیر خطی خاک را به صورت خطی تقریب می زنند، به طور وسیع برای برآورد اثر شرایط محلی ساختگاه به کار می روند.

در این تحلیلها رفتار اغلب رفتار خاک مستقل از فرکانس بارگذاری زلزله ها فرض می شود. مهمترین پارامترهای دینامیکی خاکها، مدول برشی (G) و نسبت میرایی (D) می باشند که در هر تحلیل خطی معادل و تحلیل های غیر خطی بکار می روند.

با وجود مطالعات گسترده در مورد ماسه ها، سیلت ها و رس های مرجع در سطح کرنشهای کوچک، تلاش های اندکی برای شناخت رفتار دینامیکی مصالح خاکی متراکم طبیعی با تمرکزی بر اثر محتوای فرکانسی با استفاده از دستگاه سه محوری بزرگ مقیاس اختصاص یافته است.

لذا در این تحقیق، منحنی رفتار دینامیکی طبق استاندارد ASTM D۳۹۹۹ برای شش مصالح مخلوط خاکی با دانه بندی و مشخصات متفاوت مکانیک خاک تحت تنش محدود کننده موثر ۱، ۲ و kg/cm ۵ و فرکانس های ۰ / ۵، ۱، ۲، ۵ و ۱۰Hz در تحلیلهای یک بعدی در نظر گرفته شد. در مجموع از نتایج ۲۱۹ آزمایش منحنی های رفتار دینامیکی برای حالت تحکیم همسان و تنش محوری قائم با نسبت های۵ / ۶ برابر ۱ / ۵ و ۲ در تحلیلها استفاده شد.

بدین منظور برای بررسی میزان بزرگنمایی، طیف شتاب، نسبت شتاب طیفی، ضریب بازتاب (B) طیف سرعت و طیف جابه جایی در سطح زمین با توجه به رفتار ۶ مصالح مختلف در فرکانس های بارگذاری مختلف تحت زلزله های میدان نزدیک، ۲۰۷۳۹ تحلیل یک بعدی با نرم افزار EERA برای ستون هایی از خاک به ارتفاع ۳۰ و ۱۰ متر انجام شده است. تحلیل ها برای سه سطح خطر زلزله یعنی ۰/ ۳۰g ، ۰ / ۱g و ۱g با مقیاس کردن به صورت ساده، تحت شرایط همسان و غیر همسان صورت گرفته است. هر دو سرعت موج برشی آزمایشگاهی و صحرایی در تحلیلها استفاده شده است.

نتایج نشان می دهد انتخاب منحنی های مدول برشی و میرایی تحت فرکانس بارگذاری مناسب در تطابق نسبی با فرکانس غالب زلزله از اهمیت خاصی برخوردار است؛

به طوری که در نظر گیری اثر محتوای فرکانسی باعث بیشتر شدن پریود متناظر TS استاندارد ۲۸۰۰ از ۰ / ۶، ۰ / ۵، ۰ / ۷ و ۱ ثانیه به ۰/ ۵، ۰۵، ۰

/ ۹ و ۱ / ۶ ثانیه به ترتیب برای خاکهای نوع III III و IV می شود.

حداکثر مقدار ضریب بازتاب بر اساس نتایج، طیف پاسخ وابسته به فرکانس خاکها، به نوع خاک، دست خوردگی، ضخامت ستون خاک، دامنه، تعداد سیکلهای معادل برای ۶۵lmax/ . و محتوای فرکانسی زلزله ورودی وابسته است. همچنین برای شتاب های ۰/ ۳۰g و ۱g برای خاک نوع (I و II) و (III و I) به ترتیب طیف سرعت نسبی حداکثر cms۱۰۰ تا ۳۰۰ و cm/ s۲۵۰ تا ۵۵۰ پیشنهاد می شود. حداکثر طیف جابجایی نسبی حدود ۱۵۰ سانتیمتر پیشنهاد می شود. طیفهای سرعت و جابجایی حاصل با طیفهای UBC و استاندارد ۲۸۰۰ مقایسه شدند. نتایج بازنگری طیفهای استاندارد ۲۸۰۰ برای مناطق نزدیک گسل را گوشزد می کند.

Keywords:

Book COI Code

This Book COI Code is . Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1136950/

پیش گفتار Book

پهنه لرزہ خیز ایران زلزله های مخرب زیادی را تجربه کرده است. پیدایش مجدد آبادیها که همزیستی جوامع انسانی با این پدیده طبیعی را به دنبال دارد، نیازمند توسعه دانش مهندسی، مطالعات پایه، مهارت های فنی و مدیریت های اجرایی در زمینه مهندسی زلزله، دینامیک خاک و پهنه بندی لرزه ای است. در این راستا شناخت هر چه بیشتر رفتار خاک تحت بارهای لرزه ای در فرکانس های متفاوت و ارائه طیف طراحی خصوصا برای مناطق میدان نزدیک از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

دو پارامتر اساسی مورد نیاز برای پاسخ نهشته ها و سازه های خاکی تحت بارگذاری زلزله شامل سختی برشی و میرایی مصالح برای لایه های مختلف خاک می باشد. مطالعات قبلی انجام شده روی مصالح سنگریزه ای، مهم بودن اثر فرکانس بارگذاری بر منحنی مدول برشی و خصوصا میرایی و همچنین اثر قابل ملاحظه آن بر طیف پاسخ را نشان داد.

با وجود این که مطالعات گسترده ای در مورد ماسه ها، سیلت ها و رس های مرجع انجام شده است اما تلاش های اندکی برای شناخت رفتار دینامیکی مصالح آبرفتی بومی با توجه به اثر فرکانس بارگذاری و غیر همسانی صورت گرفته است.

با توجه به فراهم بودن دستگاه سه محوری قطر بزرگ در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی آزمایش های سه محوری قطر بزرگ دینامیکی روی شش نوع مصالح مخلوط خاکی مختلف در کشور در فرکانس های مختلف انجام شده است.

با استفاده از منحنی رفتاری با در نظر گیری فرکانس بارگذاری، غیرهمسانی، عمق ستون خاک و شتاب مبنای مختلف، طیف طراحی زلزله های میدان نزدیک بررسی شد. نتایج نشان می دهد که طیف طراحی زلزله های میدان نزدیک خصوصا پریود نظیر شاخه نزولی طیف برای انواع خاکها، باید اصلاح شود.

امید است با انجام آزمایش های بیشتر با تمرکزی بر اثر محتوای فرکانسی روی سایر مصالح خاکی تحت شرایط مختلف و همچنین تحلیل های عددی، دانش و آگاهی در این زمینه افزایش و اسناد پشتیبان آیین نامه های ملی فراهم شود.

فهرست مطالب Book

(برای نمایش کلیک نمایید)

طرحهای پژوهشی و مطالعاتی کشور

Research Info Management

New Papers

New Researchs

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support