بررسی رابطه رهبری معنوی و درگیری شغلی کارکنان در بیمارستان‌های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 184

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HBR-2-3_004

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1399

Abstract:

بررسی رابطه رهبری معنوی و درگیری شغلی کارکنان در بیمارستان‌های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد میلاد شفیعی۱، علیرضا دهقان موری آبادی۲، روح اله عسکری۱، خاطره خانجانخانی۳* ۱. استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران. ۲ . کارشناس، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران. ۳. کارشناس ارشد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران. * نویسنده مسئول: یزد، بلوار پروفسور حسابی، بلوار شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. تلفن: ۳۸۲۰۹۱۰۰-۰۳۵                               Email: kh.khanjankhani@gmail.com   چکیده: مقدمه: تغییرات سازمانی و اجتماعی، سازمان‌ها را نیز به تکاپوی تطبیق با محیط وا‌داشته است. در این میان وجود رهبری معنوی و درگیری شغلی برای ایجاد این تغییرات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این پژوهش به بررسی رابطه رهبری معنوی و درگیری شغلی کارکنان بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد پرداخت. روش بررسی: این پژوهش، مطالعه‌ای توصیفی- تحلیلی بود که بر روی ۲۳۶ نفر از کارکنان اداری و بالینی در بیمارستان‌های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای- تصادفی انتخاب شدند، انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌های استاندارد رهبری معنوی و درگیری شغلی بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۷ و از طریق آزمون‌های آماری توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار و آزمون‌های آماری استنباطی نظیر آزمون تی تست، من ویتنی، آنوا و کروسکال-والیس تحلیل شدند. یافته‌ها: میانگین امتیاز رهبری معنوی در بیمارستان الف ۲/۵۱ و در بیمارستان ب ۲/۵۵ بود. همچنین میانگین نمره درگیری شغلی در دو بیمارستان الف و ب ۲/۵۵ بود که هر دو متغیر در هر دو بیمارستان در حد متوسطی قرار داشتند. بین رهبری معنوی و درگیری شغلی ارتباط مستقیم وجود داشت (۰/۰۰=P) به این معنی که ارتقای رهبری معنوی منجر به افزایش درگیری شغلی کارکنان می‌گردید. بحث و نتیجه‌گیری: مسئولان سازمان‌های درگیر در امر سلامت، باید ضمن توجه به جنبه‌های مختلف رهبری معنوی، احساس امنیت شغلی را در کارکنان تقویت کنند تا با استفاده از حمایت‌های اجتماعی، زمینه بهبود تعهد به کار و درگیری شغلی بیشتر در کارکنان را فراهم نمایند. واژگان کلیدی: درگیری شغلی، رهبری معنوی، بیمارستان‌های آموزشی، کارکنان اداری، کارکنان بالینی ارجاع: شفیعی میلاد، دهقان موری آبادی علیرضا، عسکری روح اله، خانجانخانی خاطره.  بررسی رابطه رهبری معنوی و درگیری شغلی کارکنان در بیمارستان‌های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. مجله پژوهش‌های سلامت محور ۱۳۹۵؛ ۲(۳): ۲۵۸-۲۴۹.                

Authors

میلاد شفیعی

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

علیرضا دهقان موری آبادی

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

روح اله عسکری

علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

خاطره خانجانخانی

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد