آسیب‌شناسی منابع انسانی شبکه بهداشت و درمان با استفاده از مدل سه شاخگی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 241

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HBR-5-1_004

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1399

Abstract:

آسیب‌شناسی منابع انسانی شبکه بهداشت و درمان با استفاده از مدل سه شاخگی   فروغ‌السادات اصلانی۱، سیمین طهماسبی۲*، نجمه بردبار۳ ۱. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، شهرکرد، ایران ۲. استادیار، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، شهرکرد، ایران ۳. دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران * نویسنده مسئول: رحمتیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، دانشکده علوم پزشکی تلفن: ۳۳۳۶۱۰۴۷-۰۳۸                                         Email: Tahmas.s۲۰۰۴@gmail.com        چکیده:  مقدمه: منابع انسانی مهم‌ترین سرمایه هر سازمان است و حیات و بقای هر نظام سلامت به نیروی انسانی آن بستگی دارد. بنابراین آسیب‌شناسی منابع انسانی بخش بهداشت و درمان اجتناب‌ناپذیر است. هدف این مطالعه، بررسی آسیب‌شناسی منابع انسانی شبکه بهداشت و درمان شهرضا با استفاده از مدل سه‌شاخگی بود. روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی و مقطعی در سال ۱۳۹۷ بر روی ۲۴۵ نفر از کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرضا که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ استاندارد مدل سه‌شاخگی آسیب‌شناسی منابع انسانی دارای سه بعد عوامل رفتاری، ساختاری و زمینه‌ای بود. از آزمون‌های آماری تی تست و فریدمن جهت تحلیل داده‌ها استفاده شد. داده‌ها در نرم‌افزار آماری SPSS نسخه ۲۲ وارد شدند. یافته‌ها: میانگین امتیاز عوامل ساختاری، ۲/۸۶ و عوامل رفتاری ۲/۷۷ بود که نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب آن‌ها در میان کارکنان بود. میانگین امتیاز زمینه‌ای‌ ۳/۲۳  بود و حاکی از وضعیت خوب آن بود لذا به‌ عنوان عامل آسیب‌زای منابع انسانی در نظر گرفته نشد. همچنین اجزای سیستم پرداخت، انگیزش و رضایت شغلی، پیمانکاران و مشاوران به ترتیب مهم‌ترین علل آسیب‌زای منابع انسانی در ابعاد عوامل ساختاری، عوامل رفتاری و عوامل زمینه‌ای بودند. بحث و نتیجه‌گیری: مدیریت سازمان ضمن توجه به آسیب‌های منابع انسانی، باید نسبت به بهبود ساختار سازمانی و فرآیندهای کاری، توزیع عادلانه پاداش‌ها، توجه به شایستگی‌های افراد و ایجاد محیط سازمانی انگیزشی جهت رشد و بالندگی کارکنان سیاست‌های لازم را داشته باشد.   واژگان کلیدی: آسیب‌شناسی، منابع انسانی، مدل سه شاخگی، عوامل ساختاری، عوامل رفتاری، عوامل زمینه‌ای، شبکه بهداشت و درمان   ارجاع: اصلانی فروغ‌السادات، طهماسبی سیمین، بردبار نجمه. آسیب‌شناسی منابع انسانی شبکه بهداشت و درمان با استفاده از مدل سه شاخگی. مجله پژوهش­های سلامت محور ۱۳۹۸؛ ۵(۱): ۵۶-۴۵.      

Authors

فروغ السادات اصلانی

دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، شهرکرد، ایران

سیمین طهماسبی

گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، شهرکرد، ایران

نجمه بردبار

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران