تاثیر پخش پیام‌های سلامت بر آگاهی، میزان رضایتمندی و اضطراب همراهان بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان مرکز قلب تهران

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 198

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JECH-5-3_003

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1399

Abstract:

سابقه و هدف: اطلاع‌رسانی در حوزه سلامت یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دست‌اندرکاران نظام سلامت است. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر پخش پیام‌های سلامت بر میزان آگاهی، رضایتمندی و اضطراب مراجعه‌کنندگان در سالن انتظار بیمارستان مرکز قلب تهران انجام شد. مواد و روش‌‌ها: در این مطالعه نیمه‌تجربی در سال 1396، تعداد 196 نفر از همراهان بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان مرکز قلب تهران به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. مداخله، پخش فیلم پیام‌های سلامت 17دقیقه‌ای در رابطه با بیماری‌های قلبی- عروقی بود که در مقطع زمانی خاص در سالن انتظار بیمارستان نمایش داده شد. داده‌ها با پرسش‌نامه اضطراب موقعیتی اشپیل‌برگر قبل و بعد از مداخله و پرسش‌نامه محقق‌ساخته سنجش رضایتمندی و آگاهی بعد از پخش پیام سلامت جمع‌آوری شد. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS 22 و با استفاده از آزمون‏های آماری T زوجی و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند. یافته‌ها: بین آگاهی (0.480=r) و رضایتمندی (0.375=r) افراد از پیام‌های سلامت با کیفیت محتوای پیام‌های سلامت همبستگی مثبت و معنی‌دار وجود داشت (0.001=p). بین میانگین نمرات اضطراب شرکت‌کنندگان در قبل و بعد از مداخله اختلاف آماری معنی‌داری مشاهده شد که حاکی از تاثیر مداخله در کاهش سطح اضطراب آنها بود (0.001>P).  نتیجه‌گیری: استفاده از استراتژی آموزشی همراهان بیمار در سالن انتظار با استفاده از فیلم/تلویزیون مداربسته در مراکز درمانی در ارایه دانش سلامت موثر است و سبب جلب توجه و رضایتمندی و کاهش اضطراب آنها می‌شود و می‌تواند برای حمایت و مشارکت‌دادن آنها در درمان و مراقبت بیماران و حتی به موضوع پیشگیری کمک شایان توجهی کند.

Authors

منیر سادات اخلاقی

گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

محمدجواد زاهدی

گروه جامعه شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

شیرین احمدنیا

گروه برنامه ریزی اجتماعی، شهری و منطقه ای؛ دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.