ارزیابی الگوی کینتیک و دینامیک جمعیت باکتری های یرسینیا انتروکولیتیکا و شیگلا دیسانتری در فرآورده گوشتی (سوسیس) با استفاده از مدل های نوین تجربی

Publish Year:

1398

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

Persian

View:

366

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AMFI-5-4_004

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1399

Abstract:

در این پژوهش برای اولین بار از سه مدل نیمه تجربی کینتیک هموگرافیک، کینتیک نمایی و کینتیک مرتبه n ام برای بررسی دینامیک و الگوی کینتیکی جمعیت میکروبی یرسینیا انتروکولیتیکا و شیگلا دیسانتری استفاده شد. برای اثبات تعمیم پذیری این روش مدلسازی، دینامیک جمعیت باکتریهای یرسینیا انتروکولیتیکا و شیگلا دیسانتری در یک سیستم کمپلکس غذایی (سوسیس) طی ۱۷ روز در دو سطح دمایی (۴°C و ۳۵) و چهار سطح عصاره قره قات (صفر، ۱ / ۰ ، ۲ / ۰ و ۴ / ۰ درصد) بررسی گردید. نتایج نشان داد هر سه مدل ارایه شده دارای توانایی قابل قبولی جهت مدلسازی دینامیکی داشتند، اما مدل کینتیک هموگرافیک با ضریب تبیین (۹۶ / ۰ تا ۰/۹۸)، ضریب تبیین اصلاح شده (۹۵ / ۰ تا ۰/۹۷)، ضریب تبیین ارزیابی شده متقابل (۰/۸۷ تا ۹۰ / ۰) و ریشه مربع میانگین خطا (۱۲ / ۰ تا ۴۲ / ۰) بهترین انتخاب جهت بررسی دینامیک و الگوی کینتیکی برای باکتری یرسینیا انتروکولیتیکا و مدل کینتیک مرتبه n ام با ضریب تبیین (۹۴ / ۰ تا ۹۸ / ۰)، ضریب تبیین اصلاح شده (۹۲ / ۰ تا ۹۶ / ۰)، ضریب تبیین ارزیابی شده متقابل (۸۸ / ۰ تا ۹۰ / ۰) و ریشه مربع میانگین خطا (۲۶ / ۰ تا ۰/۵۲) بهترین انتخاب جهت بررسی دینامیک و الگوی کینتیکی برای باکتری شیگلا دیسانتری بود. جهت بررسی توانایی مدل های نوین ارایه شده، نتایج به دست آمده با این مدل ها با نتایج مدلسازی به روش سیستم های استنتاج فازی- عصبی سازگار بررسی شد. با مقایسه نتایج شاخص های آماری می توان چنین برداشت کرد که مدل های نوین ارایه شده دارای کارایی بهتری نسبت به مدل نوروفازی در جهت پیشگویی دینامیک میکروبی بود.

Authors

علیالغونه
علی الغونه

گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

فطانهبهروزیان
فطانه بهروزیان

گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

فریدهطباطبایی یزدی
فریده طباطبایی یزدی

گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

سیدمحمدباقرهاشمی
سیدمحمدباقر هاشمی

گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا، فسا، ایران

سیدمحمدعلیرضوی
سیدمحمدعلی رضوی

گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

بهروزعلیزاده بهبهانی
بهروز علیزاده بهبهانی

گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران