اتلاف منابع بیمارستانی طرح تحول سلامت در زمینه اطلاعات و اسناد پزشکی و راهکارهای کاهش آن

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 376

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HIM-15-6_005

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1399

Abstract:

مقدمه: نقص سیستم های اطلاعات بیمارستانی، منجر به عدم وصول درامد بیش از ۳۰ درصد خدمات ارایه شده می گردد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقاط اتلاف اطلاعات و اسناد پزشکی در طرح تحول سلامت و ارایه راهکار انجام شد. روش بررسی: این مطالعه از نوع کیفی و تحلیل محتوا بود. به منظور شناسایی اتلاف منابع بیمارستانی و راهکارهای کاهش هزینه، پایگاه های PubMed ، Irandoc، Scientific Information Database ( SID ،) Google Scholar و Magiran با استفاده از کلید واژه های «اتلاف، اطلاعات، اسناد، هزینه و کاهش هزینه، طرح تحول سلامت» مورد جستجو قرار گرفت و مقالات مرتبط استخراج گردید. برای تایید و دسته بندی اتلاف از تکنیک گروه اسمی و جهت تایید راهکارها از بحث گروهی متمرکز استفاده شد. یافته ها: مهمترین نقاط اتلاف شناسایی شده در حوزه اطلاعات و اسناد پزشکی بیمارستان شامل «الزامات اداری تکراری و ناهماهنگ، پراکنده بودن اطلاعات بیماران و افزایش کسورات بیمه ها» و مهمترین راهکارهای کاهش هزینه شامل «ترسیم مسیر درست حرکت داده از بیمارستان تا سطح وزارت، ایجاد نرم افزار استاندارد برای تایید صلاحیت و اوضاع مطالبات، برنامه های الکترونیک بیمار محور و کاهش کسورات بیمه ای» بود. نتیجه گیری: اطلاعات و اسناد پزشکی، مبنای تصمیمات مدیران بیمارستانی میباشد. از آنجا که امروزه اهمیت مدیریت مالی بسیار بیشتر از قبل شده است و با توجه به محدودیت منابع، به نظر میرسد که میدان مانور مدیران برای مدیریت مصرف، کاهش هزینه ها از طریق حذف یا کاهش اتلاف منابع است.

Authors

مسعود فردوسی

دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت و گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

مریم براتی

دانشجوی کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت و گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

محمدرضا رضایتمند

استادیار، اقتصاد سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت و گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاعرسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران