بررسی اثر تمرینات ورزشی تناوبی بر بیان ژن سرکوبگر تومور، التهاب سیستمیک و حجم تومور در موش های مبتلا به سرطان پستان

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 301

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJBD-12-3_002

تاریخ نمایه سازی: 25 دی 1399

Abstract:

مقدمه: E-cadherin در بیشتر بافت­های نرمال اپیتلیال بیان می­شود. از دست رفتن E-cadherin می­تواند منجربه تمایز و تهاجم در انواع کارسینوما شود؛ لذا E-cadherin به عنوان یک سرکوبگر تومور در نظر گرفته می­شود. از این‏رو، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر اثر تمرینات تناوبی بر بیان ژن E-cadherin به‏عنوان ژن سرکوبگر تومور در موش­های مبتلا به سرطان پستان است. روش بررسی: بدین منظور 20 سر موش (Balb/c) ماده با میانگین وزن 8/0±17 گرم از موسسه پاستور خریداری و در آزمایشگاه حیوانات دانشگاه تربیت مدرس تحت شرایط کنترل شده نگهداری و به طور تصادفی به چهار گروه (استراحت-سرطان- استراحت، استراحت- سرطان- تمرین، تمرین- سرطان- استراحت و تمرین- سرطان- تمرین) تقسیم شدند؛ گروه‏ های تمرینی پس از آشناسازی وارد شش هفته برنامه تمرینی تناوبی شدند، و پس از پایان دوره تمرینی، موش­ها با تزریق سلول سرطان پستان از رده­ی 4T1 توموری شدند و مجدد گرو­ه­ های تمرینی وارد چهار هفته برنامه تمرینی تناوبی شدند. 48 ساعت پس از اجرای آخرین جلسه تمرینی موش­ها قربانی شدند. بیان ژن E-cadherin، در بافت تومور به روش PCR Real-time بررسی شد. جهت تعیین معنی ­دار بودن تفاوت بین متغیرها از آزمون ناپارامتریک کروسکال والیس استفاده گردید. یافته­ها: نتایج تفاوت معنادار ژن E-cadherin را بین گروه­ های تمرین- سرطان-تمرین و استراحت- سرطان- استراحت نشان می­دهد (p=0.03). همچنین این تفاوت معنادار بین گروه‏های تمرین- سرطان- استراحت و تمرین- سرطان-تمرین نیز وجود داشت (p=0.04). نتیجه ­گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر به نظر می­رسد، تمرینات تناوبی می­تواند به عنوان یک راهبرد غیر دارویی باعث تعدیل بیان ژن­های سرکوبگر تومور، تهاجم توموری، متاستاز و التهاب سیستمیک شود و حتی روند پیشروی بیماری و متاستاز را معکوس کند.

Authors

فرانک صادقی پور وجدانی

دانشگاه تربیت مدرس

حمید آقاعلی نژاد

دانشگاه تربیت مدرس

مهدیه ملانوری شمسی

دانشگاه تربیت مدرس

سارا صعودی

دانشگاه تربیت مدرس

سنا خانچی

دانشگاه تربیت مدرس