بررسی تأثیر مدیریت ریسک دانش بر عملکرد سازمانی شهرداری شهرستان رشت

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 325

This Paper With 10 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGCONFG01_221

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1399

Abstract:

مدیریت ریسک یک رویه با ارزش در فرایند مدیریت پروژه است که قدمت آن به چند دهه گذشته بر می گردد و مدیریت ریسک مبتنی بر داش نگری جدیدی است که امروزه به این مفهوم داده شده است و تنها سازمان های بسیار بالغ می توانند ازآن بهره کامل ببرند. فایده اصلی آن، پیش بینی ریسک های بالقوه پروژه ها، واکنش سریع تر در جهت کاهش اثرات انها، تشخیص حیطه های پر ریسک ودر نتیجه تخصیص منابع بیشتر به این نواحی بوده و راهی بسیار عملگایانه در راستای نیل به اهداف پروژه است؛ بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت ریسک دانش بر عملکرد سازمانی شهرداری شهرستان رشت می باشد تحقیق حاضرتوصیفی ـ همبستگی می باشد و جامعه آماری تحقیق حاضر 575 نفر از کارکنان شهرداری شهرستان رشت می باشند که با استفاده از فرمول کوکران 245 نفر به صورت غیر احتمالی در دسترس نمونه گیری شدند و داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری گردید و تجزیه و تحلیل با استفاده از معادلات ساختاری انجام شد. یافته های حاکی از ضریب بالایی از تاثیر مدیریت ریسک دانش بر عملکرد سازمانی است، بنابراین می توان نتیجه گرفت مدیریت ریسک دانش با ابزارها وتکنمیک های مدیریت دانش برای مدیریت ریسک سازمانی در محیط رقابتی میان سازمان ها می تواند برعملکرد سازمانی شهرداری تاثیرگذار باشد و به مدیران برای رشد وبقای سازمان و ریسک های نامطلوب کمک نماید.

Authors

حسین شیرزاد

کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

ایوب احمدی

عضو هییت علمی موسسه غیرانتفاعی گلستان