ارزیابی کارایی توابع مفصل در برآورد تلفات بارش و مدلسازی بارش- رواناب (مطالعه موردی: حوضه آبریز کسیلیان)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 424

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWEM-13-1_010

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1399

Abstract:

از جمله مهمترین چالشی که محققان در مدل سازی بارش- رواناب با آن رو به رو هستند به کارگیری نوع روش تلفات و جداسازی بارش موثر است که به طبع بر روی دقت مدل در تمام جزییات هیدروگراف تاثیر می‌گذارد. در این مطالعه، ابتدا شاخص نفوذ بر اساس ارتفاع رواناب، بارش و زمان موثر بارش مشخص شد. سپس هیدروگراف واحد لحظه ای از طریق روش روسو محاسبه و ابعاد هیدروگراف رواناب مستقیم برای 20 رویداد حوضه برآورد شد. سپس به جهت افزایش دقت در ابعاد هیدروگراف رواناب بدست آمده، مقدار شاخص نفوذ بر اساس توزیع دومتغیره حاصل از شاخص نفوذ و یکی از خصوصیات بارش یا رواناب با استفاده از توابع مفصل تخمین زده شد. بدین منظور، ابتدا همبستگی بین شاخص نفوذ و هر یک از خصوصیات بارش و رواناب مشخص و نوع توزیع‌های حاشیه‌ای مناسب هر متغیر مشخص شد. در نهایت تابع مفصل گالامبوس به عنوان بهترین تابع مفصل برای ایجاد توزیع های دومتغیره از شاخص نفوذ و ارتفاع بارش؛ شاخص نفوذ و حداکثر شدت جریان؛ شاخص نفوذ و متوسط شدت جریان و همچنین شاخص نفوذ و سرعت جریان انتخاب شد تا هیتوگراف بارش برای هر رویداد بدست آید. با مقایسه بین اجزای مختلف هیدروگراف محاسباتی و مشاهداتی از روش تابع مفصل با روش روسو مشخص شد که با استفاده از تابع مفصل می‌توان با دقت بیشتری مقدار شاخص نفوذ را تخمین زد.

Keywords:

بارش- رواناب , تابع مفصل , تلفات , شاخص نفوذ , هیدروگراف واحد لحظه ای روسو

Authors

فاطمه بیاتی

کارشناس ارشد منابع آب، دانشگاه شهرکرد

رسول میرعباسی نجف آبادی

استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد

روح الله فتاحی نافچی

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد

مهدی رادفر

استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد