بررسی میزان تاثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در زمینه مسمومیت غذایی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 276

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TBS-17-3_004

تاریخ نمایه سازی: 1 اسفند 1399

Abstract:

مقدمه: رعایت بهداشت و ایمنی مواد غذایی یکی از مهمترین فاکتورهای پیشگیری کننده از بیماری های منتقله از غذاست اما به دلیل آگاهی ناکافی و بالطبع عملکرد ناصحیح، افراد زیادی از مسمومیتهای غذایی رنج می برند. لذا این مطالعه با هدف بررسی میزان تاثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد در زمینه مسمومیت غذایی انجام شد. روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی بود که بر روی 100 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد که به صورت طبقه ای تصادفی از دانشکده های مختلف و متناسب با تعداد دانشجوی هر دانشکده انتخاب شدند، انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی به دو گروه مورد (50 نفر) و شاهد (50 نفر) تقسیم شدند. ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه ای چهار قسمتی بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. ابتدا پرسشنامه در هر دوگروه تکمیل و سپس کتابچه آموزشی در اختیار گروه مورد قرار گرفت وپس ازدو ماه از انجام مداخله مجددا پرسشنامه توسط هردوگروه تکمیل شد. داده ها بعد از کدگذاری با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری t زوجی، ویلکاکسون و ضریب همبستگی تجزیه وتحلیل شد. یافته‌ها: میانگین نمره آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان گروه مورد بعد از آموزش به طور معنی داری افزایش یافته بود(001/0P=). از میان متغیرهای دموگرافیک، بین نگرش با سطح تحصیلات اختلاف معناداری مشاهده گردید(007/0P=). همچنین بین آگاهی، نگرش و عملکرد، همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت. نتیجه گیری:  برنامه آموزشی در زمینه مسمومیت غذایی در ارتقا دانش، نگرش و رفتار دانشجویان تحت مطالعه تاثیر مثبت داشت. با توجه به شیوع بالای مسمومیت غذایی در گروه هدف  که به علت سکونت در خوابگاهها و یا مسافرت اتفاق می افتد، لازم است برنامه های آموزشی متنوع و مداوم تبیین و اجرا گردد.  

Authors

حسن رضایی پندری

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

فرخ لقا ثروت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

هادی مرزبان

علوم پزشکی هرمزگان

جلال صادقی زاده یزدی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

آمنه مرزبان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

مهرنوش شیر دلی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • 1- Rokni N. Principles of food hygiene. 8 ed. Tehran: ...
 • 2- Akramimohajeri F, Rezaei Z, Hamidian N. Health and Food ...
 • 3- Sharif L, Al-Malki T. Knowledge, attitude and practice of ...
 • 4- Mohammed SG. Food Safety Knowledge among Women in Selected ...
 • 5- Morris Jr JG. How safe is our food. Emerg ...
 • 6- Cheraghali A.M. Food Toxicology. 1 ed. Tehran: Baqiyatallah ...
 • 7- Jahed GH, Golestanifar H, Vesoghi M, Pahlavanzade B, Dargahi ...
 • 8- McArthur LH, Holbert D, Forsythe WA. College Students and ...
 • 9- Jahed GH, Golestanifar H, Ghodsi R, Mohammadi M. Evaluating ...
 • 10- Williams JH, Phillips TD, Jolly PE, Stiles JK, Jolly ...
 • 11- Lazou T, Georgiadis M, Pentieva K, McKevitt A, Iossifidou ...
 • 12- Hajimohammadi B, Ehrampoush M.H, Khalatbari-limaki S, Amiri A, Gerayllo ...
 • 13- Ko W.H. Food Sanitation Knowledge, Attitude, and Behavior for ...
 • 14- Walker E, Pritchard C, Forsythe S. Food handlers’ hygiene ...
 • 15- Giritlioglu I, Batman O, Tetik N. The knowledge and ...
 • 16- Läikkö-Roto T, Nevas M. Restaurant business operators' knowledge of ...
 • 17- Hassan HF, Dimassi H. Food safety and handling knowledge ...
 • 18- Lazou T, Georgiadis M, Pentieva K, McKevitt A, Iossifidou ...
 • Students' Knowledge and Attitude of Hygiene and Food Safety at Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in Yazd, Iran [مقاله ژورنالی]
 • 20- Noorimotlagh Z, Nansourian M, Nourmoradi H, Shafieian Z, Banavi ...
 • 21- Hajimohammadi B, Ehrampoush M.H, Amiri A , Khalatbari-limaki S, ...
 • 22- Norazmir MN, Hasyimah MN, Shafurah AS, Sabariah BS, Ajau ...
 • 23- Wang D,Stewart D, Chang C, Shi U. Effect ...
 • 24- Singh AK, Dudeja P, Kaushal N, Mukherji S. Impact ...
 • 25- Toughyani R, Ramezani MA, Izadi M, Motie Z. The ...
 • 26- Eze CN, Ebuehi OM, Brigo F, Otte WM, Igwe ...
 • 27- Shahbazi H , Mazloomi Mahmodabadi SS , Mobasheri M, ...
 • 28- Shojae zadeh D, Mehrab baic A, Mahmoodi M, Salehi ...
 • 29- Hanafi MI, Shalaby SA, Falatah N, El-Ammari H. Impact ...
 • نمایش کامل مراجع