تعیین کننده های رفتار مصرف صبحانه دردانش آموزان پایه های چهار،پنجم وششم مدارس ابتدایی شهرستان ابرکوه بر اساس نظریه رفتاربرنامه ریزی شده

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 219

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TBS-17-3_006

تاریخ نمایه سازی: 1 اسفند 1399

Abstract:

مقدمه:صبحانه یکی از وعده های اصلی غذایی است که به دانش آموزان کمک می کند تا فراگیری بهتری داشته باشند .هدف از این مطالعه بررسی تعیین کننده های رفتار مصرف صبحانه دردانش آموزان پایه های چهار،پنجم وششم مدارس ابتدایی شهرستان ابرکوه بر اساس نظریه رفتاربرنامه ریزی شده بود. روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی به صورت مقطعی بر روی دانش آموزان مقطع ابتدایی پایه های چهارم،پنجم وششم شهرستان ابرکوه انجام شد.تعداد327دانش آموز، به صورت تصادفی چندمرحله ای  در مطالعه وارد شدند. ابزار گردآوری داداه ها پرسشنامه ای بود که از زیر مقیاسهای اطلاعات شخصی وسازه های رفتار،نگرش،هنجارهای انتزاعی،کنترل رفتار درک شده وقصد رفتاری تشکیل شده بود. پایایی  و روایی پرسشنامه اندازه گیری و تأیید شد .تجزیه وتحلیل داده ها توسط نرم افزارSPSS و با استفاده از شاخص های مرکزی وپراکندگی،ضریب همبستگی اسپیرمن،رگرسیون خطی و آنالیز واریانس صورت گرفت. یافته ها: میانگین نمره ی رفتار53/6± 99/40 (محدوده 77-1)،نگرش46/4± 27/18(محدوده 24-0)،هنجارهای انتزاعی 64/3±37/15(محدوده 24-0)،کنترل رفتار درک شده 09/6±88/17(محدوده  26-0)وقصد رفتاری83/4±52/15 (محدوده 20-0)بود. 4/2درصد از دانش آموزان در ماه اخیر اصلا صبحانه نخورده بودند. نگرش) 17/0(β=،هنجارهای انتزاعی)01/0(β =،وکنترل رفتار درک شده ) 15/0(β =، توانستد8 درصد از واریانس رفتار مصرف صبحانه را پیش بینی کنندکه در بین سازه ها نگرش قویترین پیش بینی کننده بود. بعلاوه نگرش ) 233/0(β=،هنجارهای انتزاعی)165/0(β=،کنترل رفتاری درک شده) 516/0(β=، توانستند50 درصد از واریانس قصد رفتاری مصرف صبحانه را پیش بینی کنندکه در بین سازه ها کنترل رفتاری درک شده قویترین پیش بینی کننده بود. نتیجه گیری: نظریه رفتار برنامه ریزی شده در تبیین رفتارمصرف صبحانه کارآمد است و نگرش قویترین پیش بینی کننده رفتار وکنترل رفتاری درک شده قویترین پیش بینی کننده  قصد است لذا پیشنهاد می گردد در برنامه ریزی های مداخله ای مورد توجه قرار گیرند.

Keywords:

Pattern of planned behavior , eating breakfast , students , education , نظریه رفتار برنامه ریزی شده , مصرف صبحانه , دانش آموزان , آموزش

Authors

محمدعلی مروتی شریف آباد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

فاطمه برزگر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

آزاده نجارزاده

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

حسین فلاح زاده

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

نسرین مهرجویان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • 1-Sonneville KR, La Pelle N, Taveras EM, Gillman MW, Prosser ...
 • 2-Eilat-Adar S,Koren-Morag N,Siman- Tov M,Livne I,Altmen H.School-based intervention to promote ...
 • 3-Benton D, Slater O, Donohoe RT. The influence of breakfast ...
 • 4-Ashwell .Associates Scientific dossier relating to ready to eat breakfast ...
 • 5- Hunty A, Ashwell M. Are people who regularly eat ...
 • 6- Gail C, Rampersaud M, Perrira M, Beverly L. Breakfast ...
 • 7-Rampersaud GC, Pereira MA, Girard BL, Adams J, Metzl JD. ...
 • 8-Vereecken C,Dupuy M,Rasmussen M,Kelly C,Nansel TR,Al Sabbah H, et al.Breakfast ...
 • 9-Mullan BA, singh M. A systematic review of the quality, ...
 • consumption. Nutr Food Sci. 2010; 40(1): 81-114. ...
 • 10- Soheili Azad AA, Nourjah N, Norouzi F. Survey the ...
 • 11-Soheili Azad AA, Golestan B, Nabizadeh B.Breakfast and snack pattern ...
 • 12-Nemati A, Sagha M, Nouzad Charvadeh H, Dehghan MH. Evaluation ...
 • 13-Hazavehei S, Sharifirad G, Kargar M.The comparison of educational intervention ...
 • 14-Ajzen I. Behavioral Intervention Based on the Theory of Planned ...
 • 15-Rahimi T1, Dehdari T, Ariaeian N, Gohari MR. Survey of ...
 • 16-Isa Mohammadi Zeidi I, Pakpour A. Effectiveness of educational intervention ...
 • 17- Sohrabi Z, Mohammadi A, Eftekhari MH, Gaemi H. The ...
 • 18-Cheng TS, Tse LA, Yu IT, Griffiths S. Children’s perceptions ...
 • 19-Haruki T, Kawabata T. Factors related to breakfast eating behavior ...
 • 20-Mortazavi Z, Roudbari M. Breakfast consumptionand body mass index in ...
 • 21-Karimi B, Sadat hashemi M, Habibian H. The study of ...
 • 22- Soheili Azad AA, Nourjah N, Norouzi F. Survey the ...
 • 23- Soheili Azad AA, Nourjah N, Aalamdar E. Surveying the ...
 • 24-Naghibzadeh SM, Mozafari M. Pattern of breakfast and its effecting ...
 • 25-Nicklas TA, O Neil C, Myers L. The importance of ...
 • 26-Namakin N.Moasheri S. Khosravi3.studying Birjand Girls secondary school students nutritional ...
 • 27-Sfarajeni F, Hajfarahi M, Hoshyar rad A, Rostaee R, Zoght, ...
 • 28-Dadkhah piraghaj M, Amini M, Houshiar Rad A, Abdollahi M, ...
 • 29-Malekshahi F, Malekshahi M. Survey of snake in student and ...
 • 30-Kothe EJ,Mullan BA,Amaratunga R.Randomized controlled trial of a brief theory-based ...
 • 31-Havai N, Rajai M, Noorian M, Karbasi SH, and Nasrolah ...
 • نمایش کامل مراجع