رویشگاه های بومی ایران باغ گیاه شناسی، دریچه ای رو به توسعه پایدار منابع طبیعی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 324

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PDCONF07_171

تاریخ نمایه سازی: 10 اسفند 1399

Abstract:

باغ گیاه شناسی ایران با رسالت آموزش و ترویج فرهنگ مردم در برخورد با طبیعت بار سنگینی به دوش دارد. خصوصاآشنایی مردم با طبیعت بکر ایران و بالا بردن فرهنگ مردم در برخورد با طبیعت از رسالت های هر گیاه شناسی" href="https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/">باغ گیاه شناسی است. باغ گیاهشناسی ملی ایران متشکل از کلکسیونها و رویشگاه های متعددی است که هر کدام نشاندهنده منطقه فیتوجغرافیایی خاصی از کشور و یا سایر مناطق جهان میباشند. از جمله این مجموعه ها میتوان به رویشگاه های ایران شامل خزر، زاگرس، ایران- تورانی و البرز جنوبی؛ رویشگاه های سایر جهان شامل آمریکا، مدیترانه، چین و ژاپن، اروپا یا قطعات موضوعی شامل باغ میوه، باغ سیستماتیک، گیاهان دارویی و ... اشاره نمود. رویشگاه های البرز و ایرانی تورانی به عنوان دو رویشگاه بومی ایران همواره سعی در استقرار گیاهان بومی مربوط به این دو رویشگاه گردیده است. در طی تحقیق چهار ساله بر روی این دو رویشگاه نتایج زیر بدست آمد. در ایرانی تورانی در طی سالهای اجرای طرح (1395-1398 )، 61 گونه جدید متعلق به 46 جنس و 18 خانواده در رویشگاه استقرار یافته است. خانواده هایChenopodiaceae ، با 15 گونه، Asteraceaeبا 8 گونه و Fabaceae با 6 گونه بیشترین فراوانی گونه ها را دارا هستند . 31 گونه از قبل رو رویشگاه ایرانی تورانی موجود بودند. در حال حاضر 92 گونه در رویشگاه استقرار یافته اند. در رویشگاه البرز 77 گونه قبل از اجرای طرح در رویشگاه استقرار یافته بودند. در طی سالهای اجرای طرح 137گونه جدید در رویشگاه استقرار یافته که شامل 31 خانواده می باشد. خانواده های 16 Fabaceaeگونه15 Asteraceae گونه و 15 Lamiaceae گونه، بیشترین تعدادگونه ها را به خود اختصاص دادند. تا کنون 214 گونه در رویشگاه البرز استقرار موفقی داشته اند. در طی سالیان اخیر موفق به استقرار 306 گونه در این دو رویشگاه شده ایم.

Authors

سعیده سادات میرزاده واقفی

عضو هئیت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

عادل جلیلی

عضو هئیت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران،ایران

زیبا جم زاد

عضو هئیت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران