موانع و راهکارهای تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایه

نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
Document ID: R-1161732
Publish: 4 March 2021
دسته بندی علمی: اقتصاد تجاری
View: 1,198
Pages: 34
Publish Year: 1398

This Report With 34 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Abstract:

دریافت تسهیلات بانکی و تامین منابع مالی برای سرمایه در گردش، در گزارش های مختلف به عنوان یکی از مشکلات اصلی بنگاه های کوچک و متوسط در ایران ارزیابی شده است. اگرچه تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در ایران عمدتا از طریق نظام بانکی صورت می گیرد، اما گزارش های سازمانهای بین المللی مانند سازمان همکاری های اقتصادی
و توسعه، در سالهای اخیر ارتقای نظام بازار سرمایه را برای کمک به تامین مالی این بنگاه ها پیشنهاد کرده است. این گزارش با هدف شناسایی موانع تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایه تهیه شده و به این سوال پاسخ میدهد که چه راهکارهایی برای رفع موانع موجود و بهبود نظام تامین مالی این بنگاه ها وجود دارد. در پاسخ به این پرسش، مطالعات سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و تجربه کشورهای دیگر نیز مدنظر قرار گرفته است. درنهایت به نظر می رسد با تفکیک بازار سهام از بازار اوراق مالی اسلامی، می توان پیشنهادهایی را برای ارتقای بازار سرمایه در حمایت از تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط ارائه داد. در مورد تامین مالی از طریق انتشار سهام، پیشنهاد می شود: ۱ . تسهیل بیشتری در مورد قواعد پذیرش، افشا و حاکمیت شرکتی شرکت های کوچک و متوسط از طرف سازمان بورس اعمال شود. ۲ . حمایت سازمان بورس از این بنگاه ها به ویژه در مشاوره پذیرش، خدمات حقوقی و خدمات حسابرسی توسعه یابد. ۳ . موانع معامله سهام این بنگاه ها در بازار حذف شود. در مورد استفاده از اوراق مالی اسلامی، پیشنهاد می شود: ۱ . بازار بدهی مخصوص بنگاه های کوچک و متوسط ایجاد شود. ۲ . با تاسیس پایگاه داده های مربوط به بنگاه های کوچک و متوسط و استفاده از خدمات موسسات رتبه بندی اعتبار و به پشتوانه دارایی های این بنگاه ها، امکان انتشار اوراق بدهی برای ایشان فراهم شود. ۳ . با اعلام رتبه اعتباری اوراق منتشره این بنگاه ها، ریسک نکول به سرمایه  گذاران منتقل شود. ۴ . تعیین نرخ سود با رعایت الزاماتی که در گزارش به آن اشاره می شود، به بازار واگذار شود. در مورد سایر روش های تامین مالی، پیشنهاد میشود سازمان  بورس برمبنای تجربیات جهانی، سازوکارها و اصول مورد نیاز برای تامین مالی را از طریق ارتباط مستقیم کسب وکارها با سرمایه گذاران فراهم کند. 

Keywords:

بنگاه کوچک و متوسط. تامین مالی. بازار سرمایه. سهام. صکوک