اظهارنظرکارشناسی درباره: «طرح ساماندهی پیام رسانه ای اجتماعی»

نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
Document ID: R-1162865
Publish: 6 March 2021
دسته بندی علمی: نرم افزار
View: 408
Pages: 35
Publish Year: 1398

This Report With 35 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Abstract:

طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی وفق ماده (۱۴۲) آیین نامه داخلی به مرکز پژوهش های مجلس ارجاع شد. مرکز پژوهش های مجلس نیز مطابق با سازوکارهای پیش بینی شده در ماده (۱۴۲)  آیین نامه برای بررسی کارشناسی و اظهارنظر درخصوص مواد طرح، اقدامات زیر را انجام داد: ۱ . با توجه به اینکه در حین بررسی طرح در کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی، جلسات کارشناسی با حضور دستگاه های اجرایی مرتبط، نماینده پیام رسانه ا، کارشناسان مستقل و صاحبنظران این حوزه در مرکز برگزار و در ۱۴ جلسه نظرات آنها اخذ شده و دیدگاه های ایشان دسته بندی و محورهای اساسی نظرات و دیدگاه ها استخراج شده است. ۲ . علاوهبر نظرات ارائه شده در جلسات کارشناسی مرکز پژوهش ها، برخی نهادها و سازمان ها نظرات خود را به صورت مکتوب به مرکز ارائه نمودند که این نظرات نیز دسته بندی شده و اهم استدلال ها و دلایل ارائه شده در آنها، استخراج شد. ۳ . با همکاری ستاد برگزاری کرسی های ترویجی شواری عالی انقلاب فرهنگی جهت اخذ نظرات پژوهشگاه ها و دانشگاه ها در این خصوص، طرح در برخی از پژوهشگاه و دانشگاه ها ارائه و اساتید نهادهای مذکور نظرات خود را نسبت به طرح ارائه کردند. ۴ . در مرحله بعد براساس مجموعه دیدگاه های به دست آمده درخصوص نقاط قوت و ضعف احکام ارائه شده در مواد طرح، گروه پژوهشی مرکز نسبت به ارزیابی این موارد اقدام کرد. بر این اساس حداقل پنج پیش نویس گزارش کارشناسی درباره طرح پیام رسانه ا تهیه شده و مبنای تدوین گزارش نهایی کارشناسی قرار گرفت. ۵ . در تاریخ ۲۰ / ۳ / ۱۳۹۸ جلسهای با حضور کارشناسان دستگاه های مختلف در مرکز برگزار شد و آخرین نظرات دستگاه های مختلف درباره امکان های پیش روی سیاستگذاری در فضای مجازی اخذ شد. ۶ . در این مرحله متن پیش نویس نهایی گزارش کارشناسی تدوین و نهایی شد. ۷ . به منظور بررسی نقاط قوت و ضعف گزارش کارشناسی مرکز پژوهش ها در تاریخ ۳۰ / ۶ / ۱۳۹۸ و ۳ / ۷ / ۱۳۹۸ در دو جلسه کارشناسی متن گزارش کارشناسی، استدلال های ارائه شده و همچنین پیشنهادهای ارائه شده مجدد بررسی و در نهایت متن نهایی گزارش کارشناسی تدوین شد. 

Keywords:

پیام رسان اجتماعی. ساماندهی. قانون