ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر اعتماد مشتریان (درشعبات ونمایندگی های بیمه ایران در شهر اصفهان)

Year: 1399
COI: IEEM03_069
Language: PersianView: 140
This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 14 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

محمد زمانی کتایونچه - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت، واحد نجف اباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
حمیدرضا بهرامی - استادیار گروه مدیریت، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران عضو هیئت علمی و استادیار گروه مدیریت، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران.

Abstract:

مســئولیت اجتمــاعی ســازمان، حرکتــی فراتــر از حــداقل الزامــات قــانونی اســت کــه بــه صــورت داوطلبانــه پذیرفتــه شــده اسـت کــه مــی توانــد بــر مشــتریان تــاثیر مثبتــی بگــذارد و انهـا را بــه همکــاری بــا ســازمان ترغیــب نمایــد. از ســوی دیگــر اعتماد مشتریان دو رکن اصلی برای هـر سـازمانی اسـت کـه مـی خواهـد بـه اهـداف مـالی و غیـر مـالی خـود برسـد. از ایـن رو هــدف اصــلی ایــن پــژوهش بررسـی تــاثیر مســئولیت اجتمــاعی ســازمان بــر اعتمــاد مشــتری بــود. ایــن پــژوهش از نظــر هــدف کــاربردی و روش آن توصــیفی و از نــوع همبســتگی بــود. جامعــه آمــاری ایـن پــژوهش مشــتریان شــعب بیمــه ایــران در شهر اصفهان بود که تعداد آن نـا محـدود در نظـر گرفتـه شـد. در ایـن تحقیـق حجـم نمونـه بـا توجـه بـه جـدولمورگان برابـر بــا 384 نفـر بدســت آمـد. روش نمونــه گیـری، روش نمونــه گیـری غیــر تصـادفی ســاده بـود. از پرسشــنامه اســتاندارد در ایــن پــژوهش بــرای بررســی متغیرهــای پــژوهش اســتفاده شــد. روایــی صــوری و محتــوایی پرسشــنامه تاییــد شــد. در پــژوهش حاضــر روایــی محتــوایی پرسشــنامه بــا اســتفاده از نظــرات اســاتید راهنمــا و چنــدتن از صــاحبنظران موضــوعی برآورد گردیده است. روایـی صـوری نیـز توسـط چنـدتن از پاسـخگویان تاییـد شـد. پایـایی پرسشـنامه پـژوهش هـم توسـط الفای کرونباخ محاسـبه شـد کـه بـرای تمـامی ابعـاد پرسشـنامه بـیش از 0,7 بـود. تجزیـه و تحلیـل داده توسـط نـرم افـزار SPSS و Smart PLS انجــام شــد. نتــایج پــژوهش نشــان داد کــه مســئولیت اجتمــاعی ســازمان بــر اعتمــاد مشــتری تــاثیر مثبت دارد. همچنین رفتارهای فرانقشی و درون نقشی نیز بر اعتماد مشتری تاثیر مثبت دارند

Keywords:

مسئولیت اجتماعی سازمان ها , اعتماد مشتری , بیمه ایران

Paper COI Code

This Paper COI Code is IEEM03_069. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1163303/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
زمانی کتایونچه، محمد و بهرامی، حمیدرضا،1399،بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر اعتماد مشتریان (درشعبات ونمایندگی های بیمه ایران در شهر اصفهان)،Third Conference on Industrial Engineering, Economics and Management،https://civilica.com/doc/1163303

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: Azad University
Paper count: 9,699
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

New Papers

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support