ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر وفاداری مشتریان (درشعبات ونمایندگی های بیمه ایران در شهر اصفهان)

Year: 1399
COI: IEEM03_070
Language: PersianView: 92
This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 17 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

محمد زمانی کتایونچه - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت، واحد نجف اباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
حمیدرضا بهرامی - استادیار گروه مدیریت، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران عضو هیئت علمی و استادیار گروه مدیریت، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران.

Abstract:

مســئولیت اجتمــاعی ســازمان، حرکتــی فراتــر از حــداقل الزامــات قــانونی اســت کــه بــه صــورت داوطلبانــه پذیرفتــه شــده اسـت کــه مــی توانــد بــر مشــتریان تــاثیر مثبتــی بگــذارد و انهـا را بــه همکــاری بــا ســازمان ترغیــب نمایــد. از ســوی دیگــر وفاداری مشتریان رکن اصلی بـرای هـر سـازمانی اسـت کـه مـی خواهـد بـه اهـداف مـالی و غیـر مـالی خـود برسـد. از ایـن رو هدف اصلی ایـن پـژوهش بررسـی تـاثیر مسـئولیت اجتمـاعی سـازمان بـر وفـاداری مشـتری بـود. ایـن پـژوهش از نظـر هــدف کــاربردی و روش آن توصــیفی و از نــوع همبســتگی بــود. جامعــه آمــاری ایـن پــژوهش مشــتریان شــعب بیمــه ایــران در شــهر اصــفهان بــود کــه تعــداد آن نــا محــدود در نظــر گرفتــه شــد. در ایــن تحقیــق حجــم نمونــه بــا توجــه بــه جــدول مورگــان برابــر بــا 384 نفــر بدســت آمــد. روش نمونــه گیــری، روش نمونــه گیــری غیــر تصــادفی ســاده بــود. از پرسشــنامه اســتاندارد در ایــن پــژوهش بــرای بررســی متغیرهــای پــژوهش اســتفاده شــد. روایــی صــوری و محتــوایی پرسشــنامه تاییــد شــد. در پــژوهش حاضــر روایــی محتــوایی پرسشــنامه بــا اســتفاده از نظــرات اســاتید راهنمــا و چنــدتن از صــاحبنظران موضوعی بـرآورد گردیـده اسـت. روایـی صـوری نیـز توسـط چنـدتن از پاسـخگویان تاییـد شـد. پایـایی پرسشـنامه پـژوهش هم توسط الفای کرونبـاخ محاسـبه شـد کـه بـرای تمـامی ابعـاد پرسشـنامه بـیش از 0,7 بـود. تجزیـه و تحلیـل داده توسـط نــرم افــزار SPSS و Smart PLS انجــام شــد. نتــایج پــژوهش نشــان داد کــه مســئولیت اجتمــاعی ســازمان بــر وفــاداری مشتری تاثیر مثبت دارد. همچنین رفتارهای فرانقشی و درون نقشی نیز بر وفاداری مشتری تاثیر مثبت دارند

Keywords:

مسئولیت اجتماعی سازمان ها و شرکت ها ، وفاداری مشتری، بیمه ایران

Paper COI Code

This Paper COI Code is IEEM03_070. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1163304/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
زمانی کتایونچه، محمد و بهرامی، حمیدرضا،1399،بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر وفاداری مشتریان (درشعبات ونمایندگی های بیمه ایران در شهر اصفهان)،Third Conference on Industrial Engineering, Economics and Management،،،https://civilica.com/doc/1163304

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Reviews

5.00
1 تعداد پژوهشگران نظر دهنده
5 1
4 0
3 0
2 0
1 0

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: Azad University
Paper count: 9,234
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

New Papers

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support