چگونگی تاثیر کیفیت ارائه خدمات در سازمان تامین اجتماعی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 299

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

COPSS01_094

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1399

Abstract:

رضایت مشتری، کلیدی برای حفظ وفاداری مشتری و عملکرد مالی برتر شرکت است، از سوی دیگر در دنیای رقابتی امروز، کیفیت خدما یکی از زمینه هایی است که سازمان ها می تواند از طریق آن به مزیت رقابتی دست یابند. کیفیت خدما الکترونیک به عنوان نگرشی یا قضاوتی جهان شمول درباره برتری و رجحان یک خدمت تعریف شده است که از مقایسه میان انتظار مشتری و ادراک آنان از عملکرد واقعی خدما ناشی می شود .بیشتر تحقیقا انجام شده به خوبی اهمیت این دو مفهوم را نشان داده اند. برای بررسی متغیرهای تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شد که دارای 64 سؤال است و دو متغیر کیفیت ارائه خدما الکترونیک و میزان رضایت کارفرمایان را می سنجد. پایایی پرسش نامه ها به وسیله ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد، روایی محتوایی پرسش نامه ها توسط جمعی از اساتید دانشگاه و روایی سازه آن ها توسط تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفت. نتایج آزمون کلموگراف اسمیرنوف نشان داد تمامی متغیرهای پژوهش دارای توزیع نرمال می باشد.

Authors

محمد جواد ملاصالحی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

حسین عموزاد خلیلی

گروه مهندسی صنایع،واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران

سید محمدحسن حسینی

استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران