واکاوی روند شاخص اقلیم گردشگری TCI1 در استان تهران

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 351

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICIWG06_025

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1399

Abstract:

رفتار هر یک از پارامترهای اقلیمی مورداستفاده در شاخص اقلیم گردشگری می تواند این شاخص را نیز تغییر دهد. به عبارتی وضعیت شاخص اقلیم گردشگری وابسته به عناصر اقلیمی است. بررسی روند شاخص اقلیم گردشگری به نوعی بیانگر تغییرات داده های اقلیمی است. هدف از پژوهش حاضر واکاوی روند شاخص اقلیم گردشگری در استان تهران می باشد. در این پژوهش از داده های روزانه 10 ایستگاه سینوپتیک استان تهران شامل میانگین دما، میانگین حداکثر دما، میانگین رطوبت نسبی، میانگین حداقل رطوبت نسبی، مجموع بارش ماهیانه، میانگین ساعات آفتابی و میانگین سرعت باد بهره گرفته شده است. دوره آماری موردمطالعه از سال 1994 تا 2018 به مدت 25 سال می باشد. روش مورد استفاده در این مطالعه آزمون من کندال است. نتایج این پژوهش نشان داد در ضرایب شاخص اقلیم گردشگری روند کاهشی معناداری در فصول بهار و تابستان مشاهده می شود در صورتی که در فصول زمستان و پاییز روند افزایشی در شاخص اقلیم گردشگری وجود دارد. در فصل تابستان روند کاهشی شاخص اقلیم گردشگری چشمگیرتر است به طوری که اکثر ایستگاه ها در سطوح اطمینان 95 و 99 دارای روند نزولی هستند. به عبارتی روند افزایشی نشان از بهبود شرایط اقلیمی برای گردشگری است و نیز مقصود از روند کاهشی شرایط نامناسب برای گردشگری است. با توجه به افزایش دما و تغییرات اقلیمی احتمالی در آینده، وضعیت بهتر گردشگری به سمت دوره های سرد کشیده خواهدشد که به نظر می رسد از دلایل آن تغییرات اقلیمی، افزایش دما می باشد. به طور کلی با بررسی روند ایستگاه ها مشخص شد در فصل تابستان و بهار ایستگاه های استان تهران روندی کاهشی در شاخص اقلیم گردشگری دارند

Keywords:

وضعیت شاخص اقلیم گردشگری , آزمون من کندال , شیب سن , روند

Authors

زهرا حجازی زاده

استاد آب و هواشناسی دانشگاه خوارزمی تهران

علیرضا کربلائی درئی

دانشجوی دکتری اقلیم شناسی سینوپتیک دانشگاه خوارزمی تهران

حمید زارع پور

کارشناس ارشد آب و هواشناسی دانشگاه خوارزمی تهران