شبیه سازی رواناب ذوب برف با استفاده از داده های بارش ایستگاهی و شبکه ای بارش Aphrodite(مطالعه ی موردی: حوضه ی ارمند)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 268

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICIWG06_034

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1399

Abstract:

مدلسازی ذوب برف برای مناطق کوهستانی که داده های ایستگاهی کمی دارند، موضوع مهمی است. هدف از این پژوهش درک بهتر رفتار برف و رواناب ذوب برف با توجه به داده های کم در مناطق مرتفع حوضه ی ارمند است. در این پژوهش، به منظور شبیه سازی رواناب ناشی از ذوب برف در حوضه ی ارمند در سال های هیدرولوژی 2006-2000 از مدل SRM استفاده شد و از دو نوع داده ی بارش به عنوان ورودی برای اجرای مدل استفاده شد که شامل داده های بارش اندازه گیری شده در ایستگاه های هواشناسی و بارش شبکه ای Aphrodite میشود. همچنین برای تعیین سطح پوشش برف در حوضه از تصاویر روزانة MODIS( Mod10A1 ) استفاده شده است. نتایج نشان داد که بارش Aphrodite با بارش ایستگاهی همبستگی نسبتاً خوبی دارد و در شبیه سازی رواناب ذوب برف با استفادهمدل SRM طی دوره آماری کارایی قابل قبول دارد. بررسی رواناب ذوب برف در دورة مشاهداتی (نوامبر 2000 می، 2006) نشان داد که حدود 47/6 درصد از رواناب سالانه در حوضه به ذوب برف مربوط است. بیشترین رواناب ذوب برف در طول فصل زمستان ایجاد شده است

Authors

فاطمه تیرگر فاخری

دانش آموخته دکتری اقلیم شناسی

زهرا بیگم حجازی زاده

استاد اقلیم شناسی دانشگاه خوارزمی

لیلی آرزومندی

دانش آموخته دکتری اقلیم شناسی