شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر تنش های گرمایی با استفاده از شاخص استرس گرمایی Phsi شاخص فشار فیزیولوژیک pPpS در ناحیه خزری

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 407

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICIWG06_068

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1399

Abstract:

امروزه در برنامه ریزی های صنعت گردشگری، بررسی وضعیت زیست اقلیم انسانی، نقش مهمی را ایفا می کند. این پژوهش که با هدف شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر تنش های گرمایی در ناحیه خزری با استفاده از شاخص استرس گرمای Phsi و شاخص فشار فیزیولوژیک pPhS انجام گردید. جهت نیل به اهداف از مدل، برای دو بازه زمانی 2017-1997 دوره پایه و 2040-2020 دوره ه آینده استفاده شد. دوره پایه برای واسنجی توانمندی های مدل و دوره آینده برای بررسی اثر تغییر اقلیم بر تنش هایی گرمایی در ناحیه خزری استفاده گردید. نتایج بیانگر این بودکه در تمامی ایستگاه ها و سه سناریو مورد مطالعه مقادیر شبیه سازی دما از کارایی بسیار بالایی برخوردار می باشند. بر اساس نتایج ارائه شده در دوره مشاهداتی در تمامی ایستگاه شاخص کمتر از منفی 3 است؛ که مبین استرس جزئی سرمایی است. بیشینه استرس سرمایی با -6/24 در ایستگاه رشت اتفاق افتاده است و کمینه همین مقدار با -3/69 در بابلسر بدست آمده است و در شرایط مدلسازی شده آینده این مقدار، در ایستگاه های مطالعاتی افزایشی خواهد بود که انتظار می رود در ادامه قرن این شرایط برای فصل پاییز به استرس گرمایی جزئی و ملایم تغییر پیدا کند.

Authors

زهرا بیگم حجازی زاده

استاد اقلیم شناسی دانشگاه خوارزمی، تهران

محمدرضا سلیمی سبحان

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، تهران.

فریبا صیادی

دانشجوی دکتری اقیم شناسی شهری دانشگاه خوارزمی، تهران.

فاطمه قادری

دانش آموخته دکتری اقلیم شناسی، تهران

عبدالسلام اسمعیل زاده

کارشناس ارشد شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه علامه طباطبایی، تهران