مدل سازی ریاضی و بهینه ساز ی آنتن ها ی هم محور تک شیار در درمان بافت تومورال با تغییر ضخامت پوسته ی آنتن

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 174

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MMCM01_031

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1400

Abstract:

هدف اصلی مقاله حاضر، تعیین اندازه بهینه ضخامت پوسته در یک آنتن کواکسیال چند شیاری با تغذیه 10 وات، برای بدستآوردن بهترین الگوی حرارتی آنتن، مطابق با بافت تومورال می باشد. یکی از دغدغه های درمان به روش هایپرترمیا، نابودسازی کاملبافت تومورال در کنار کمترین آسیب به بافت سالم می باشد. بنابراین ضخامت های مختلف پوسته ی آنتن در این پژوهش موردبررسی قرار می گیرند. در این مطالعه 3 نوع آنتن با ضخامت پوسته ی متفاوت پیشنهاد و مورد مدل سازی ریاضی قرار گرفته می شوند.نتایج نشان داد که با کاهش ضخامت پوست هی آنتن می توان الگوهای حرارتی را در عرض بافت تزریق کرد. با توجه به اینکه بیشترتومورها الگوی کروی دارند، این یعنی نیل به یک الگوی حرارتی کروی و در نهایت تطبیق کامل الگوهای گرمایی با مرزهایتومور سرطانی. نتایج نشان داد که کاهش ضخامت پوسته آنتن می تواند در رسیدن به الگوهای حرارتی کروی بسیار موثر باشد وحرکت گرما در عرض بافت را بهبود ببخشد. نکته ی قابل توجه این است که کاهش بیش از حد ضخامت پوسته می تواند مقاومتمکانیکی آنتن را کاهش دهد. بنابراین در انتخاب ضخامت مناسب پوسته باید بررسی بیشتری انجام شود.

Keywords:

انتقال حرارت بافت زنده , هایپرترمیا , آنتن تک روزنه هم محور , تومور

Authors

بهراد حقیقی

استادیار مهندسی مکانیک، دانشگاه ولیعصر(عج)، رفسنجان

سیدحسین احسائی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه ولیعصر(عج)، رفسنجان