رهبری و تحول سازمانی در اسلام

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1177099
Publish: 12 April 2021
دسته بندی علمی:
View: 358
Pages: 266
Publish Year: 1397

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

مجموعه حاضر با سازماندهی علمی متکفل طراحی « الگوی رهبری وتحول سازمانی در اسلام» در روشی علمی با تاکید بر «روش اجتهادی» است وبالطبع در این نوشته ، به فراخور هر یک از مولفه های معرفتی ، عاطفی و رفتاری ، شاخصها ونمادهای مرتبط واکاوی می شود . رهبران در این رهیافت ، قبل از انجام وظیفه هدایتگری، باید خود از منظر معرفتی ، عاطفی و رفتاری به «تحول درونی» دست یافته باشند وبدین سان، شرایط رهبری را کسب نمایند؛ از سوی دیگر، به منظور رشد عقلی ،عاطفی و رفتاری نیروها به بسترسازی تحول درآنان اقدام کنند؛ رهبر اسلامی که از یک سو با ایجاد تحول در خویشتن به «عبودیت» مزین گردیده و از سوی دیگر «صلاحیت» را در شیون مختلف ( علمی ، اخلاقی ، مدیریتی و ...) کسب کرده باشد، می تواند به عنوان الگویی نیکو «عبودیت »را با «صلاحیت» توام ساخته و هدایت نیروها را بر عهده گیرد.