طراحی نظام ارزیابی ریسک طرح های فناورانه

صاحب اثر: پژوهشگاه نیرو
نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
DOI: 10.30503/nripress.2020.036
Document ID: R-1178415
Publish: 13 April 2021
View: 629
Pages: 116
Publish Year: 1399

This Report With 116 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Free download

جهت دریافت فایل های پیوست این Report بایستی عضو سیویلیکا شوید. چنانچه عضو سیویلیکا هستید لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید فایل ها را مشاهده و دریافت نمایید.

Abstract:

این پروژه به طراحی و استﻘرار نظام ارزیابی ریسک در صندوق پژوهش و نوآوری در صنعت برق و انرژی ایران می پردازد. پس از تبیین موضوع و از طریق مرور ادبیات ابتدا برنامه مدیریت ریسک تدوین شد. شناسایی و دسته بندی و وزن دهی ریسک های شناخته شده به کمک کارشناسان و صاحب نظران انجام و نﻘشه ریسک طرح های فناورانه تهیه گردید. ابزار مناسب برای ارزیابی و کمی سازی ریسک در سطح پروژه های فناورانه تهیه و برای تعدادی از پروژه های نمونه پیاده سازی شد. در نهایت موضوع ارزیابی ریســک در ســطح ســبد پروژه ها مورد بررســی قرار گرفت و دو مدل نمونه برای رتبه بندی پروژه ها و همچنین بهینه ســازی ریاضــی برای انتخاب ســبد و همچنین تعیین شاخص های تصمیم گیری در سبد طرح های فناورانه ارایه گردید.

پیش گفتار Report

این گزارش به تشریح مراحل و نتایج پروژه "طراحی نظام ارزیابی ریسک طرح های فناورانه " که به سفارش و کارفرمایی صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق در گروه اقتصاد برق و انرژی پژوهشگاه نیرو انجام شده است می پردازد. در فصل اول، مفاهیم و تعاریف پایه جهت شناخت صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر و شاخصه های اصلی آن مطرح و همچنین فعالیت های صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و فرایندهای موجود در پذیرش و ارزیابی ریسک طرح ها معرفی شده است. فصل دوم به بیان نحوه استخراج نقشه ریسک برای طرح های فناورانه در صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و ارائه ابزار ارزیابی و کمّی سازی ریسک در سطح پروژه ها می پردازد. در فصل سوم نحوه پیاده سازی مدل ارائه شده و تهیه گزارش ارزیابی ریسک در تعدادی طرح نمونه ارائه شده است. فصل چهارم ضمن ارائه روش های ارزیابی ریسک در سبد طرح ها به ارائه دو مدل برای رتبه بندی و اولویت بندی طرح ها به منظور انتخاب در سبد سرمایه گذاری و همچنین مدل بهینه سازی ریاضی برای مدیریت ریسک سبد در دوره های میان مدت می پردازد. در فصل پنجم جمع بندی و نتیجه گیری و دسته بندی راهکارهای پیشنهادی برای پوشش ریسک های مختلف در سطوح مختلف و در افق های زمانی متفاوت معرفی می شوند.

فهرست مطالب Report

فهرست

فصل اول: مبانی و مفاهیم مدیریت ریسک

۱ - ۱ مقدمه

۱ - ۲ مدیریت ریسک به صورت جامع

۱ - ۳ مدیریت ریسک محصولات نوآورانه

۱ - ۴ آشنایی با صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی

۱ - ۴ - ۱ حوزه های فعالیت های صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی

۱ - ۴ - ۲ خدمات صندوق

۱ - ۴ - ۳ فعالیت های فعلی

۱ - ۴ - ۴ فعالیت های آتی

۱ - ۴ - ۵ فرایند پذیرش و ارزیابی ریسک در صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی

۱ - ۵ برنامه مدیریت ریسک در صندوق پژوهش و فناوری در صنعت برق

فصل دوم: شناسایی و ارزیابی ریسک طرح های فناورانه

۲ - ۲ مرور ادبیات

۲ - ۲ - ۱ چه چیزی در هنگام شناسایی ریسک‌ها باید در نظر گرفته شود

۲ - ۲ - ۲ جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف برای شناسایی ریسک ها

۲ - ۲ - ۳ ابزار و تکنیک های شناسایی ریسک

۲ - ۲ - ۴ ریسک های موسسات مالی

۲ - ۲ - ۵ ریسک‌های طرح های نوآورانه سرمایه پذیر

۲ - ۳ نقشه ریسک طرح های نوآورانه صندوق

۲ - ۴ ارزیابی ریسک طرح های نوآورانه

۲ - ۴ - ۱ مقدمه

۲ - ۴ - ۲ انواع مدل های ارزیابی ریسک توسعه محصول جدید

۲ - ۵ تدوین فرایند مناسب ارزیابی ریسک‌های پروژه های فناورانه

۲ - ۶ روش اجرایی ارزیابی ریسک

۲ - ۶ - ۱ چرخه طول عمر محصول

۲ - ۶ - ۲ دوره معرفی

۲ - ۶ - ۳ دوره رشد

۲ - ۶ - ۴ دوره بلوغ

۲ - ۷ مهم ترین عوامل ریسک در طول عمر محصول

۲ - ۷ - ۱ تعیین اوزان در سطح اول

۲ - ۷ - ۲ تعیین اوزان در سطح دوم

۲ - ۷ - ۳ تعیین عوامل مهم ریسک

۲ - ۷ - ۴ میزان ریسک کل

فصل سوم: نمونه گزارش ها ریسک در سطح پروژه ها و طرح‌ها

۳ - ۱ پوشش ریسک و ابزارهای آن

۳ - ۲ فرایند پاسخ به ریسک

۳ - ۳ گزارش ریسک نمونه های بررسی شده

۳ - ۳ - ۱ اطلاعات اولیه طرح میکرو توربین (شرکت صمد پاور )

۳ - ۳ - ۲ اطلاعات اولیه طرح قابل

۳ - ۳ - ۳ مزایا و معایب مولدهای گازسوز جهت تولید همزمان برق و حرارت (CHP)

۳ - ۳ - ۴ اطلاعات اولیه طرح رسانا مهر

ارزیابی ریسک در سبد پروژه ها

۴- ۱ مقدمه

۴ - ۲ بازده مورد انتظار پورتفولیو

۴ - ۳ ریسک پورتفولیو

۴ - ۴ مفهوم پرتفوی کارا

۴ - ۵ روش های بهینه سازی سید انتخاب طرح‌ها[۴۷]

۴ - ۵ - ۱ ابزارهای اندازه گیری منفعت

۴ - ۵ - ۲ تئوری بازی

۴ - ۵ - ۳ مدل های شبیه سازی

۴ - ۵ - ۴ رویکردهای ابتکاری و فرا ابتکاری

۴ - ۵ - ۵ رویکردهای برنامه ریزی ریاضی

۴ - ۶ مدل پیشنهادی انتخاب طرح ها برای صندوق پژوهش و فناوری برق و انرژی

۴ - ۶ - ۱ مدل اول: امتیاز دهی و رتبه بندی

۴ - ۶ - ۲ مدل دوم: بهینه سازی سبد انتخاب طرح ها بر مبنای مدل ریاضی

۴ - ۶ - ۳ راهکارهای پیشنهادی برای انتخاب سبد

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری

۵ - ۱ مقدمه

۵ - ۲ فرایند پوشش ریسک در موسسات مالی

۵ - ۳ استراتژی های مقابله با پاسخ به ریسک

۵ - ۳ - ۱ انتقال ریسک

۵ - ۳ - ۲ تسهیم ریسک

۵ - ۳ - ۳ حذف یا کاهش ریسک

۵ - ۳ - ۴ پذیرش ریسک

۵ - ۴ راهکارهای پیشنهادی برای پوشش ریسک طرح‌های فناورانه در صندوق

۵ - ۵ خلاصه نتایج و روش اجرایی


فهرست جداول

جدول ۱: معیارهای سرمایه گذاری

جدول ۲: دسته بندی ریسک بر اساس مراجع الف

جدول ۳: دسته بندی ریسک بر اساس مراجع ب

جدول ۴: نقشه ریسک طرح های نوآورانه صندوق

جدول ۵: رویکردهای ارزیابی ریسک توسعه محصول جدید

جدول ۶: اوزان دسته های ریسک در مرحله اول عمر محصول

جدول ۷: اوزان دسته های ریسک در مرحله دوم عمر محصول

جدول ۸: اوزان دسته های ریسک در مرحله دوم عمر محصول

جدول ۹ : اوزان زیر شاخه ها در هر دسته ریسک در مرحله

جدول ۱۰: محاسبه عدد ریسک

جدول ۱۱: انواع روش های واکنش به ریسک

جدول ۱۲: پاسخ عوامل ریسک در بخش بازار

جدول ۱۳: پاسخ عوامل ریسک در بخش مالی

جدول ۱۴: پاسخ عوامل ریسک در بخش منابع انسانی

جدول ۱۵: پاسخ عوامل ریسک در بخش قوانین

جدول ۱۶: پاسخ عوامل ریسک در بخش تکنولوژی

جدول ۱۷: پاسخ عوامل ریسک در بخش محصول

جدول ۱۸: پاسخ ریسک ها در طرح فرضی

جدول ۳۳: مقایسه بین انواع روش های انتخاب پروژه

جدول ۳۴: روش رتبه بندی گزینه ها مرحله ۱

جدول ۳۵: روش رتبه بندی گزینه ها مرحله ۲

جدول ۳۶: روش رتبه بندی گزینه ها مرحله ۳

جدول ۳۷: امتیاز رتبه بندی گزینه ها

جدول ۳۸: شمای کلی از صفحه اکسل ERROR ! BOOKMARK NOT DEFINED

جدول ۳۹: داده های فرضی اولیه " تسهیلات "

جدول ۴۰: داده های فرضی اوليه " VC "

جدول ۴۱: محدودیت های پیش فرض

جدول ۴۲: پاسخ های ریسک


فهرست شکل ها

شکل ۱: فرایند مدیریت ریسک

شکل ۲: فرآیند مدیریت ریسک

شکل ۳: توزیع مطالعات NPD برحسب مراحل مختلف مدیریت ریسک

شکل ۴: فرایند پذیرش و ارزیابی ریسک در صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی

شکل ۵: برنامه مدیریت ریسک صندوق

شکل ۶: دسته بندی ریسک های ۱

شكل ۷: دسته بندی ریسک های ۲

شکل ۸: فرایند سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر

شکل ۹: نمودار عنکبوتی

شکل ۱۰: نظام ارزیابی ریسک

شکل ۱۱: عوامل ریسک در فرایند توسعه محصول ERROR ! BOOKMARK NOT DEFINED

شکل ۱۲: مراحل چرخه عمر محصول

شكل ۱۳: مقایسات زوجی بین دسته های ریسک در مرحله اول عمر محصول

شکل ۱۴: مقایسات زوجی بین دسته های ریسک در مرحله دوم عمر محصول

شکل ۱۵: مقایسات زوجی بین دسته های ریسک در مرحله سوم عمر محصول

شکل ۱۶: ماتریس ریسک در مورد زیر شاخص ها

شكل ۱۷: ماتریس ریسک در مورد شاخص های اصلی

شکل ۱۸: نمودار پارتو برای شناسایی مهمترین ریسک ها

شکل ۱۹:میزان ریسک کل

شکل ۲۰: فرایند اجرایی و نتایج ارزیابی ریسک

شکل ۲۱: روش های کلی پاسخ به ریسک

شکل ۲۲: ماتریس ریسک زیر عوامل طرح صمدپاور

شکل ۲۳: نمودار پارتو طرح صمدپاور

شکل ۲۴: ماتریس عوامل اصلی ریسک طرح صمد پاور

شکل ۲۵: نمره ریسک طرح صمد پاور

شکل ۲۶: ماتریس زیر دسته های ریسک فابا

شکل ۲۷: نمودار پارتو فايا

شکل ۲۸: ماتریس ریسک عوامل اصلی ریسک طرح فابا

شکل ۲۹: میزان ریسک طرح فابا

شکل ۳۰: ماتریس زیر عوامل ریسک طرح رسانا مهر

شکل ۳۱: نمودار پارتو ریسک طرح رسانا مهر

شکل ۳۲: ماتریس عوامل اصلی ریسک

شکل ۳۳: نمره ریسک طرح رسانا مهر

شکل ۳۴: مرز کارایی

شکل ۳۵: منحنی بی تفاوتی ERROR ! BOOKMARK NOT DEFINED

شکل ۳۶: تحلیل حساسیت نسبت به ظرفیت تحمل ريسک

شکل ۳۷: تحلیل حساسیت نسبت به بودجه

شکل ۳۸:تحلیل حساسیت نسبت به درصد VC به تسهیلات

شکل ۳۹: ساختار مدل های ارائه شده

نمایش کامل متن

Keywords:

گروه پژوهشی اقتصاد برق و انرژی