سمیت تنفسی اسانس نعناع فلفلی و اسانس دارچین بر سوسك چهار نقطه ای حبوبات (Callosobruchus maculatus (Col: Bruchidae

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 503

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ANIMALB03_041

تاریخ نمایه سازی: 30 فروردین 1400

Abstract:

مشكلات ناشي از كاربرد حشره كش هاي شيميايي، تلاش براي يافتن تركيبات جايگزين موثر كه ايمن و كاربردي باشند را،افزايش داده است. در چند دهه اخير پژوهش هاي گسترده اي به منظور توسعه تركيبات جديد و غير سمي و ترجيحا با منشاگياهي صورت گرفته است.اين مطالعه با هدف بررسي اثر حشره كشي اسانس گياهان نعنا فلفلي و دارچين بر روي حشراتبالغ سوسك چهار نقطه اي حبوبات Callosobruchus maculatus در آزمايشگاه و درشرايط دمايي 1±27 درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي 5±60 درصد و در تاريكي مطلق انجام شد. هر آزمايش بر روي شش حشره و در سه تكرار انجام شد . تعداد پنج دز از اسانس نعناع فلفلي به عنوان تيمار در نظر گرفته شد و براي هر دز 90 حشره و جمعا براي 2 دز موردمطالعه، 180 حشره به طور كاملا تصادفي انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند اسانس ها به روش تقطير با آب توسطدستگاه كلونجر و در غلظتهاي 60، 10، 4، 1، 0/5 تهيه شدند.ميزان مرگ و مير پس از گذشت 24 و 48 ساعت شمارش شد.نتايج نشان داد كه اسانس گياهان مذكور داراي اثر حشره كشي بر روي سوسك چهار نقطه اي حبوبات مي باشد.نتايجحاكي از قابليت استفاده از اسانس گياهان نعنا فلفلي و دارچين در كنترل سوسك چهار نقطه اي حبوبات بود.

Keywords:

اسانس , سميت تنفسي , سوسك چهار نقطه اي حبوبات , نعنا فلفلي , دارچين

Authors

پریسا رمضانی طالبی

فارغ التحصیل کارشناس ارشد حشره شناسی کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو م تحقیقات، تهران

سهراب ایمانی

عضوهیات علمی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

یحیی استادی

مسئول آزمایشگاه های آموزشی مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران