CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراکشده، معنویت در محیط کار با بهرهوری کارکنان (موردمطالعه: فرماندهی انتظامی استان همدان)

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراکشده، معنویت در محیط کار با بهرهوری کارکنان (موردمطالعه: فرماندهی انتظامی استان همدان)
شناسه ملی مقاله: JR_JRL-7-1_001
منتشر شده در در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدامین ترابی - گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
ارکیده حامدی - استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران( صندوق پستی۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ تهران)، ایران
طیبه جلیلیان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراکشده، معنویت در محیط کار با بهرهوری کارکنان فرماندهی انتظامی استان همدانانجام شد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی است؛ ازنظر روش، توصیفی- همبستگی است. در این پژوهش، از یک جامعه ۱۴۰  نفری از کارکنان فرماندهی انتظامی استان همدان، ۱۰۳ نفر بهعنوان نمونه مورد پژوهش انتخاب شدند. روش نمونهگیری در پژوهش حاضر تصادفی ساده است. داده­ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمعآوری شدند. روایی، با استفاده از روایی صوری و پایایی از طریق آلفای کرونباخ سنجیده شد. داده­ها با نرم­افزار SPSS، با آزمون­های پیرسون و رگرسیون ساده و چندگانه تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین حمایت سازمانی ادراکشده با بهرهوری کارکنان فرماندهی انتظامی استان همدانرابطه وجود دارد. بین معنویت در محیط کار با بهرهوری کارکنان فرماندهی انتظامی استان همدان رابطه وجود دارد. بین حمایت سازمانی ادراکشده، معنویت در محیط کار با بهرهوری کارکنان فرماندهی انتظامیاستان همدانرابطه چندگانه وجود دارد.

کلمات کلیدی:
حمایت سازمانی ادراک شده, معنویت در محیط کار, بهرهوری کارکنان, فرماندهی انتظامی همدان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1192340/