روش تجزیه ی بندرز تسریع شده برای برنامه ریزی توسعه ی تولید و انتقال برق پایدار در شرایط عدم قطعیت با در نظر گرفتن ریسک اختلال و جنبه های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی: مطالعه ی موردی در ایران

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 340

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SJIE-36-12_008

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1400

Abstract:

این مقاله الگوریتم موثری برای حل یک مدل برنامه ریزی تصادفی چندمرحله یی مورد استفاده در برنامه ریزی یکپارچهی توسعه ی شبکه ی انتقال و تولید یک سیستم قدرت با عدم قطعیت در تقاضای آینده ی برق، قیمتهای سوخت، انتشار گازهای گلخانهیی و با در نظر گرفتن ریسک اختلال در ظرفیت تولید و انتقال ارائه میکند. در مدل مذکور هر سه جنبه ی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پایداری در تولید و انتقال برق لحاظ شده است. الگوریتم ارائه شده با استفاده از ساختار ویژهی مدل بر مبنای تجزیهی بندرز طراحی شده است و روشهایی برای تسریع آن به کار گرفته شده است. نتایج محاسباتی نشانگر کارایی قابل قبول الگوریتم پیشنهادی است. سپس نتایج برای مطالعه ی موردی در شبکهی برق شمال غرب ایران به کارگرفته شده است. این بررسی عددی به خوبی نشان میدهد که یکپارچه سازی انتقال و تولید سیستم قدرت میتواند منجر به اتخاذ تصمیمات پایدارتری از وجوه مختلف در طول دورهی برنامه ریزی شود.

Keywords:

برنامه ریزی توسعه ی تولید برق , برنامه ریزی توسعه ی انتقال برق , توسعه ی پایدار , بهینه سازی تصادفی چندمرحله یی , روش تجزیه ی بندرز برای برنامه ریزی , عددصحیح مخلوط

Authors

امیرحسین صدیقی

پژوهشکده فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

امیر احمدی جاوید

۲ دانشکدهی مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر