تازه های تکنولوژیک درصنعت تولید الیاف وبافت پارچه

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 152

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DCTEX01_040

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1400

Abstract:

پژوهش حاضر باعنوان تازهای تکنولوزیک درصنعت تولیدالیاف انجام گرفته است. که تاثیر بیشترجهت شناخت عامهتکنولوژیک درتاریخچه آن اختصاص داده شده است. کاوش ها و پژوهش های دانشمندان و پژوهشگران در سده اخیرنشان داده است که ایرانیان از پ یشتازانی بوده اند که به کار بافندگی پارچه پرداخته اند حتی ساکنین ایران در عصرحجر با فن پارچه بافی آشنا بوده اند و از الیاف حیوانی مانند پشم و الیاف گیاهی مثل کنف و پنبه برای ریسندگی وبافت منسوجات استفاده می کردند و حتی اکنون نیز در بعضی از قوم ها هنوز ریسندگی و بافندگی به صورت دست یانجام م ی شود.در دهه اخیر صنعت نساجی ایران به عنوان ریشه ای ترین صنعت کشور و قد یمی ترین صنعت نساجیجهان با تعداد حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار نفر شاغل در واحد های صنفی و صنعتی با چالش مواجه شده اند و حدود ۶۳میلیون دلارصادرات که حدود دو درصدارزش صادرات پوشاک جهان سالانه را به خود اختصاص داده و ارزش وارداترسمی پوشاک که براساس آمار گمرک دو ونیم میلیارد دلار سالانه بوده است.لذا کشورمان ایران با توجه به دانشآموختگان مختلف رشته های طراحی ودوخت وپوشاک پتانسیل ای ن را دارد که در بازار جهانی خودجا باز کند و درآمدزایی و اشتغال زایی ایجاد کند که این امرمیسر نمی شود مگر با آنالیزتاثیرات گوناگون تکنولوژی و دانش نوین درصنعت نساجی و بافت و دوخت پوشاک از آن جا که دانش آموختگان رشته طراحی دوخت خانم ها م ی باشند و برطبق آمار ۶۵ تا ۷۰ درصد پوشاک داخلی را خانم ها مصرف می کنند لذا فرصت بسیار خوبی برای خانم ها در این صنعتوجود دارد.بر طبق آمار کم هزین ه ترین صنعت بر ای ایجاد مشاغل در قیاس با دیگر صنایع صنعت پوشاک می باشد لذابا بررسی تاثیر تکنولوژی و دانش نوین و به روز ساختن صنایع و اقتصاد و دانش آموختگان رشته های مختلف پوشاکو به روز کردن ماشین آلات میتوان بازار مصرف پوشاک جهان که ۱۲۰۰ میلیارد دلار سالانه م ی باشد. جامعه مدرنامروزی که روز به روز درحال پیشرفت است. لازم است کمی باروند وتاریخچه نوآوری تولید الیاف و پارچه آشنا شوند.نتیجه بدست آمده از این پژوهش کمک شایانی به طراحان لباس و دانشجویان و... می کند.

Authors

مریم پورسعید

کارشناس، دانشکده هنر، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایرا ن